Samhandlingsreformen

NSF mener

  • Det må sikres at pasienter skrives ut til et trygt og godt tilbud i kommunene
  • Det trengs flere sykepleiere og spesialsykepleiere i pleie- og omsorgstjenestene i kommunene
  • Gjennom samhandlingsreformen har mange sykepleiere fått mer varierte og interessante oppgaver, men kommunene har ikke bygd nok sykehjemsplasser, ansatt nok sykepleiere og sørget for nødvendig opplæring for å håndtere nye oppgaver på en fullgod måte.
  • Det er behov for å gi sykepleierne i norske kommuner et skikkelig kompetanseløft gjennom etter- og videreutdanning.
Artikler om temaet

Samhandlingsreformen bør evalueres

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter forslaget fra Kjersti Toppe og Liv Signe Navarsete om å be regjeringen evaluere samhandlingsreformen og fremme en sak for Stortinget som kan sikre at reformens intensjoner kan nås.

Underbemanning er selvforsterkende

Underbemanning i hjemmesykepleien og sykehjem er selvforsterkende og halvparten av de som jobber i hjemmesykepleien og sykehjem vurderer å slutte.  Det viser en ny rapport fra NOVA som blir lagt frem denne uken

Debatt om samhandlingsreformen

Intensjonene med samhandlingsreformen var gode. En fersk undersøkelse gjennomført for Sykepleierforbundet viser imidlertid at reformen har sviktet på mange områder. Hva gikk galt og hvordan kan den forbedres? Torsdag 13. august arrangerte NSF debatt om dette under Arendalsuka.

Mindre tid til pasientene etter samhandlingsreformen

Det brukes for lite tid på hver enkelt pasient, og de som skrives ut fra sykehus, trenger ofte fortsatt sykehusbehandling. Det svarer norske sykepleiere i en stor undersøkelse om erfaringer med samhandlingsreformen.

Økt press på kommunale tjenester

Presset på de kommunale tjenestene har økt betydelig etter at samhandlingsreformen ble innført. Dette viser en undersøkelse Norsk Sykepleierforbund har gjort blant sykepleiere.

”Det svarte hullet i helsevesenet” – svar på VG-kronikk

I en VG-kronikk 17.04.13 retter Lill-Ann Schjelderup og Inger-Lise Skaar søkelyset mot samhandlingsreformen. Her svarer NSF-leder Eli Gunhild By.

Ba helseminsisteren sikre et godt tilbud

NSF ba på møte den 14. februar helseministeren om å sikre at pasientene skrives ut til et trygt og godt tilbud i kommunene, hvor nødvendig kompetanse og utstyr er på plass for å møte den enkelte pasients behov.

Innspill fra NSF

Norsk Sykepleierforbunds innspill til Samhandlingsreformen 11.01.10.

- Kompetanse den viktigste innsatsfaktoren

Sykepleierforbundets og Legeforeningens rapport om investeringer i spesialisthelsetjenesten er i dag overrakt statssekretær Robin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet. Rapporten, som er utarbeidet av selskapet McKinsey, peker blant annet på manglende investeringer innen kompetanse og IKT i sykehus.

Heltidsstillinger bør være hovedregelen når det skal ansettes sykepleiere.