Fag og forskning

Barnesykepleierforbundet møtte statssekretæren

Det må utdannes flere sykepleiere innen anestesi, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og kreftsykepleie. Dette var et av budskapene da seks av Norsk Sykepleierforbunds (NSFs) faggrupper møtte statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

 

Forbundsleder Eli Gunhild By sammen med representanter fra seks av forbundets faggrupper. F.v. Therese Jensen Finjarn, Kirsti Egge Haugstad, Paula Lykke, Espen Gade Rolland, Mona Grytten, forbundsleder Eli Gunhild By, fagsjef i NSF Kari Bugge, Trude Hagen og Petrin Eide.

Forsvarlighetshefte fra NSF

Begrepene faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp henger nøye sammen og utgjør en helhet. Målet med heftet er å gi NSFs medlemmer en oppdatert oversikt over forventninger og krav til forsvarlig sykepleie, samt å kunne være et grunnlag for diskusjoner. Forsvarlighetskravet er både en lovregulert rettslig minstestandard og en rettesnor for god praksis.

Det utdannes for få Barnesykepleiere.

En ny rapport - kartlegging ABIOK-videreutdanning Behov, stillinger, kapasitet og samordning viser at det utdannes for få spesialsykepleiere innen anestesi-, barn- intensiv- operasjon- og kreftsykepleie. Særlig i Barnesykepleierfeltet er antall utdanningstillinger for lavt.

Forslaget om at jordmor- helsesøster, nyfødt- og barnesykepleiere skal slås sammen til én videreutdanning.

I forbindelse med oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan og Primærhelsemeldingen har Helsedirektoratet utgitt rapporten: Videreutdanninger for sykepleiere – Hvordan sikre at behovet for avansert breddekompetanse blir ivaretatt i fremtiden Rapporten svarer ut første del av oppdraget som omhandler gjennomgang av dagens videreutdanningstilbud for sykepleiere, vurdering av om de møter tjenestenes behov og om det er behov for oppretting av nye videreutdanninger på masternivå. 

Les rapporten her. 

Her foreslår myndighetene at det gjøres store endringer i utdanningene til helsesøster, jordmor, nyfødt- og barnesykepleie til én felles master.  

Her kan du lese Barnesykepleierforbundets reaksjoner på forslaget.  

Her kan du lese Jordmorforbundets reaksjoner på forslaget. 

Forum for barnekonvensjonen i Geneve.

Forum for barnekonvensjonen, som BSF er en del av, har vært sammen med den Norske delegasjonen i en pre-session med FNs barnekomite.
 
"For de fleste barn i Norge er Norge et godt sted å vokse opp. Det er generelt stor enighet om å prioritere barn og unges situasjon og oppvekstvilkår. Likevel er det barn og unge i Norge som lever i sårbare situasjoner og som opplever brudd på sine rettigheter. 

Oppfølgingsmøte i Helse og omsorgsdepartementet om Ungdomshelse strategi 2. Mai 2017

Unge funksjonshemmede, Barnesykepleierforbundet, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, og leder av Barne - og ungdomsprogrammet i Oslo Universitets sykehus var i møtet hos Helse og omsorgsdepartementet for å følge opp ungdomshelsetrategien. 
 
Vi opplevde i møtet med HOD at de selv ser at arbeidet med strategien ikke har vært godt nok når det gjelder ungdom som har helseutfordringer.
 
 

 

BSF var i Justiskomiteen sin åpne høring tirsdag 6/12-2016.

Vi hadde et fremlegg hvor vi kommenterte opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Vi deltok på høringen sammen med Landsforeningen for helsesøstre.

Frokosmøte om ungdomshelse med helseministeren 10.nov 2016.

Frokostmøtet på Kulturhuset i Oslo med temaet "Hvordan kan ungdomshelsestrategien bli en strategi for de som bruker helsetjenestene mest?" torsdag 10.nov.16

Spørsmål og svar fra Helseministeren

Barnesykepleierforbundet har siste året vært med å kartlegge mangelen på Barnesykepleie ved landets nyfødt, barne og undomsavdelinger. 
Rapportene ABIO viste at det var oss det manglet flest av, at utdanningstakten ikke tilsvarte behovet eller planla for fremtidens avganger. Rapporten viste også at enhetsledere ved landets barneavdelinger hadde et utilstrekkelig antall fast ansatte med videreutdanning, til å kunne opprettholde tilfredsstillende kompetanse ved avdelingene de ledet. 
 
På Vårseminar 2016 i Tromsø arrangerte Barnesykepleierforbundet sin 3. helsedebatt hvor tema var: Hvordan sikre at alvorlig syke nyfødte, barn og ungdommer får rett kompetanse, nok ressurser og et fremtidrettet helsetilbud. 
I panelet satt statssekretæren, forbundsledelse, bruker og utdanningsinstitusjon.
 
I vårt oppfølgingsarbeid etter debatten, var vi den 9. juni i et dialogmøtet i Helse og Omsorgsdepartemenetet, etter dette ble det sendt et direkte spørsmål til helseministeren fra Stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad fra helse og omsorgskomiteen med spørsmålet: Hva vil statsråden gjøre for at barn får det de har rett på i spesialisthelsetjenesten, og at det blir sikret nok barnesykepleiere ved alle barneavdelinger landet over?
 
Her kan du lese svaret fra Helseminister Bent Høie der han ber ledere bidra til å vurdere og rapportere behov for kompetanse innad i eget helseforetak. Lederne er ansvarlige for å beskrive i hvilken grad behovet for barnesykepleiere er dekket.

Regjeringens strategi for Ungdomshelse

Endelig er strategien om ungdomshelse her! Det har BSF ventet lenge på. Det er en historisk dag hvor sju departementer står bak Norges første ungdomshelsestrategi.

Dialogmøte mellom Helse og omsorgsdepartementet og Barnesykepleierforbundet 9. Juni 2016

 

Anja Smeland, Inger Lucia Søjbjerg og Kirsti Egge Haugstad utenfor Helse og omsorgsdepartemenetet

Dialogmøte med HOD ang stor mangel på barnesykepleiere juni 2016

Barnesykepleierforbundet bekymring rundt mangelen på Barnesykepleier til syke nyfødte, barn og ungdom. 

Rapportering til FN's Barnekomite

Forum for Barnekonvensjonen jobber med å utarbeide skyggerapport til rapportering til FNs Barnekomité 2016

Det er opprettet 9 kompetansegrupper som er fordelt på ulike temaer med påfølgende undertemaer som følger Barnekomiteens mal for rapporten.

Barnesykepleierforbundet sitter i arbeidsgruppe 6 Nedsatt funksjonsevne, grunnleggende helse og velferd.

Mer informasjon om RAPPORTERING TIL FN'S BARNERETTIGHETSKOMITE finner dere her: http://forumforbarnekonvensjonen.no/rapportering/index.html  

Barnevoldsutvalget

BSF har sammen med NSF sentralt vært på møte i Barnevoldsutvalget. Vi hadde i forkant fått gode innspill fra aktuelt fagmiljø.

Her kan du lese det vi leverte til utvalget.

 

BSF er en del av Nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken

På Arendalsuka var det debatt og innlegg. 

I Panelet

Astrid Nøkkelby Heiberg (H) Karin Andersen (SV) representant fra Kristelig folkeparti ungdom, Tone Hansen fra Blodkreftforeningen og Nina Lang, Leder av «Enhet for psykisk helse i somatikken» Diakonhjemmet sykehus

Debattleder: Anders Skuterud (Norsk psykologforening)

Kronikk om aarrangementete kan du lese her: Kroppen min er bare én del av meg

Frokostmøte om Ungdomshelsestrategi

Unge funksjonshemmede arrangerte et frokostmøtet på Kulturhuset i Oslo med temaet "Hvordan kan ungdomshelsestrategien bli en strategi for de som bruker helsetjenestene mest?" torsdag 10.nov 2016.

 

 

 

 

Rituell omskjæring av gutter

Det er ingen helsemessig grunn til å omskjære små guttebarn i de nordiske landene. Omskjæring er et smertefullt inngrep og innebærer risiko for kompikasjoner. BSF samarbeider med Barneombudet, Norsk Barnelegeforening, Norsk Barnekirurgisk forening, Rådet for legeetikk og Landsgruppen for helsesøtre om dette. Nedenfor kan dere lese felles innspill.

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomite - lov om rituell omskjæring av gutter

FV: Marit Stene Severinsen, Anja Smeland og Kristin Sofie Waldum

Et samlet barnehelsefaglig miljø ønsker en aldersgrense for omskjæring av gutter. Også Norsk Sykepleierforbund stiller seg bak dette kravet.

Argumentet som blir brukt for å innføre lov om rituell omskjæring av gutter, er å sikre at gutter ikke utsettes for unødvendig risiko ved å gi dem et offentlig tilbud. Vi mener dette argumentet ikke ivaretar viktige perspektiver som at lovforslaget gjør friske barn til pasienter og utsetter dem for et irreversibelt, smertefullt og risikofylt inngrep, uten deres eget samtykke.

Les hele høringsuttalelsen her: NSFs høringssvar - rituell omskjæring

Her kan dere se den åpne høringen: Videoklipp

Fagstoff i forhold til Palliativ behandling og omsorg til barn og ungdom

Barnesykepleierforbundet ønsker med dette å bidra til å spre fagstoff, medieoppslag, linker til organisasjoner m.m som vi har mottatt i forhold til Palllitaiv behandling og omsorg for barn og ungdom.

Tips oss gjerne om innhold.

Siden er under kontinuerlig oppdatering. Sist oppdatert 190412

Er grunnleggende sykepleie på vikende front?

En stor undersøkelse viser at sykepleiere i en travel hverdag ofte prioriteter prosedyrer på bekostning av grunnleggende sykepleie. Det kan bety at sykepleiere er i ferd med å gi glipp på sin kjernekompetanse. Det vil være alvorlig både for pasienter og deres pårørende, for helsetjenesten og for sykepleieres profesjon.

 

AV-OG-TIL

Barnesykepleierforbundet, NSF støtter AV-OG-TILs kampanje "Hvor mange glass tåler barnet ditt?”

AV-OG-TIL arbeider for godt alkovett i hverdagen. Bak organisasjonen står politiske partier, offentlige virksomheter, faglige- og frivillige organisasjoner. Ved å sette fokus på situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre, bidrar AV-OG-TIL til å redusere de uønskede følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle.

Vedlagt finner du her en rapport som er laget:
Rapport - Hvor mange glass tåler barnet ditt.pdf

Oppfølging av merknader fra FNs barnekomite

Barnesykepleierforbundet var den 19. juni i dialogmøte hos Barne,- likestillings- og inkluderingsderpartementet om oppfølging av merknader fra FNs barnekomite vedrørende barnekonvensjonen artikkel 12 - "barns rett til bli hørt".

Barnesykepleier- ansvar og funksjonsbeskrivelse, Revidert Juni 2017

Funksjonsbesrivelse for barnesykepleier er revidert av BSF utdanningsutvalg i sammarbeid med NSF og styret. 
Denne erstatter funksjonsbeskrivelse for barnesykepleier fra 2009

Presentasjoner fra Neonatal sykepleiedag 2008

Her er foredrag BSF gar fått lov å legge ut etter Neonatal sykepleiedag 2008.

Foredrag Susan Ludington - Neonatal sykepleiedag 2008

Her er artikler i forhold til foredraget til Susan Ludington på Neonatal sykepleiedag 2008. Det er i alt fire stykker.

Kengurumetoden – innføring av ny metode. Foredrag på Vårseminaret 2008.

Kengurumetoden – innføring av ny metode. Et samarbeidsprosjekt mellom Føde, Barsel, Observasjonspost og Nyfødt intensiv. Foredrag på Vårseminaret 2008

Etiske dilemma og etiske verktøy i praksis - Vårseminaret 2008

Her finner du presentasjonen etter Marie Aakre sin forelesning på Vårseminaret 2008. Marie Aakre er Leder i rådet for sykepleieetikk i NSF.