Sentrale særavtaler

Sentrale særavtaler i Staten

Alle sentrale særavtaler i  Staten vil du finne i Statens personalhåndbok. Denne vil bli fortløpende oppdattert, etterhvert som avtalene blir reforhandlet.

Statens personalhåndbok

Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner

Ny Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner ble fremforhandlet før jul i 2017.

NSF fremmet krav om vesentlig økning av nivå på rekrutteringstillegget for gruppene som omfattet sykepleiere og spesialsykepleiere. Et tillegg som er regulert i administrative bestemmelser, og ikke i selve avtalen.

I forhandlingene fikk vi belyst utfordringene i rekrutteringen av sykepleiere, og var klare på at nivåforskjellene mellom de ulike gruppene som tilkommer rekrutteringstillegg, ikke kunne forklares ut i fra rekrutteringssituasjonen eller forskjeller i utdanningsnivå.

Vi nådde ikke frem med vårt krav, men det som kom frem i forhandlingene resulterte i at Forsvarsdepartementet så det hensiktsmessig å nedsette en arbeidsgruppe for å se nærmere på rekrutteringstillegget og ev. behov for å gjøre endringer på dette området.

NSF vil stille som Unios representant i gruppen, og vil utøve et sterkt press for å sikre likebehandling og en nødvendig utjevning av nivåene på tillegget.

Det ble gjort en rekke endringer i avtalen og oppjustering av nivå på flere tillegg. Av endringer kan nevnes innføring av dagsats ved forberedende tjeneste, og økning av misjonstillegget og familietillegget. Avtalen ble i tillegg oppdatert på nytt lovverk og det ble gjort en del språklige endringer uten materielt innhold. Alle endringer er beskrevet i protokollen