Hvordan bli leder i helse- og omsorgssektoren?

Sykepleiere har alltid tatt ansvar for ledelse av eget fag.

Sykepleiere kvalifiserer seg til kompetent ledelse av tverrfaglige team i alle deler av helse- og omsorgstjenesten, gjennom grunnutdanning, kliniske videreutdanninger og lederutdanninger.

Norsk Sykepleierforbund mener lederskap i helsetjenesten må være basert på følgende grunnpilarer, som også står sentralt i klinisk sykepleiepraksis:

  • Helhetsperspektiv, tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom nivåer/sektorer
  • Fokus på pasientens behov for kompetanse, kontinuitet og observasjon
  • Aktiv brukermedvirkning og tilrettelegging for gode samvalg
  • Ansvar for faglig kvalitet med prioritering, koordinering og kunnskapsbasert praksis
  • Kultur med fokus på læring, godt arbeidsmiljø, og god avvikshåndtering
  • God praksis med basis i faglig forsvarlighet der faglig kunnskap, lover og etikk er sentralt

Det er ingen spesifikke kvalifikasjonskrav for å bli leder i helse- og omsorgssektoren. I en studie gjort av Nordlandsforskning kommer det frem at mange sykepleiere har en dobbel fagkompetanse med både lederutdanning og sykepleierutdanning, og ofte også klinisk videreutdanning i sykepleie (NF-rapport 4/2014).

Flere høyskoler og universitet har etablert lederutdanninger innenfor helse. Mange helseforetak har egne lederprogram.

Veier videre