Psykisk helse og rus

Innsatsen er for svak, den kommer for sent, og den er for oppstykket. Dette er til tross for opptrappingsplaner i milliardklassen og innføring av "Den gylne regel".

Sykepleiere møter til daglig mennesker i alle aldre som har, eller står i fare for å utvikle, psykisk helsesvikt og rusproblemer. Det innebærer tap av leveår og redusert livskvalitet. Dette er problemer som ikke bare rammer den enkelte, men også i stor grad familien, arbeidsplassen og samfunnslivet generelt.

Riktig bruk av sykepleiekompetanse

Sykepleierne utgjør den største personellressursen både i psykiske helsevern og innenfor kommunalt psykisk helsearbeid. Det er viktig å sikre kvalitet og riktig bruk av kompetanse i tjenestene gjennom å gi sykepleiere og spesialsykepleiere en tydelig rolle og ansvar.

Pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) må sikres en bred helsefaglig oppfølging, både innen døgnbehandling og innen polikliniske tjenester. Et annet innsatsområde er forebyggende og helsefremmende tjenester. Sykepleiernes kompetanse vil kunne bidra til å identifisere og handle tidlig ved psykisk helsesvikt og risikofylt rusbruk. Både overfor barn, unge, voksne og eldre.

Vårt politiske arbeid

Økt satsing på sykepleiernes kompetanse vil bidra til bedre helse og lengre liv for mange. Sykepleiernes helsefaglige kompetanse innen psykisk helse og rus må styrkes og utvikles.

Rett til medbestemmelse

Vi er pådrivere for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i helsetjenesten. Herunder retten til medbestemmelse og til ikke å bli krenket. Vi er opptatt av å sikre et trygt behandlingsmiljø, både for pasienter, pårørende og ansatte.

Bedre koordinering og kontinuitet i tjenestene

De kommunale tjenestene er selve grunnmuren. Vi ønsker bedre koordinering og kontinuitet i tjenestene. Kompetansen på psykisk helse og rus må styrkes i alle deler av de kommunale tjenestene. Både de etablerte tjenester innen psykisk helse- og rusarbeid samt øvrige tjenester som legevakt, hjemmetjeneste og sykehjem.

  • "Rask psykisk helsehjelp" skal tilbys over hele landet - ikke bare som et prosjekt.
  • Sykepleiere må gis et tydelig ansvar og mandat i tjenestene, med blant annet koordineringsansvar i pakkeforløp.
  • Individuell plan må revitaliseres og innholdet rettighetsfestes.
  • Sykepleiere skal være i ansvarsgruppa dersom det er fare for alvorlig helsesvikt.
  • Medvirkning og involvering av pasienter og pårørende på alle nivå i tjenestene må styrkes.

Nyttige veier videre