Tariffoppgjør

Redigert Penger bredde yay.jpg

Enighet om lønn ved sykehusene

I kveld ble Norsk Sykepleierforbund enig med Spekter om lønnsoppgjøret for sykehusene (område 10 og 13).

Oversikt over partene i arbeidslivet

Under dette temaet skal du få en rask oversikt over de viktigste aktørene i arbeidslivet i Norge og hva som løses hhv. sentralt og lokalt.

Trepartssamarbeidet

Den norske samfunnsmodellen bygger på trepartssamarbeidet. Den innebærer at myndighetene/staten, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner har inngått et samarbeid i utviklingen av samfunnet og reguleringen av arbeidslivet. Dette samarbeidet har sine røtter helt tilbake til 1800-tallet. Det gir grunnlaget for et demokratisk arbeidsliv hvor de som ikke står i arbeid har sosial og økonomisk trygghet gjennom sykelønn, pensjon, trygd eller arbeidsledighetstrygd.

Lokalt samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene

Samarbeidet på den enkelte arbeidsplass reguleres gjennom hovedavtalen som skal sikre at de ansatte gjennom sine tillitsvalgte har medbestemmelse.

Lønnskalkulatorer KS og helseforetakene (Spekter)

Her er lønnskalkulatorer for helseforetakene (Spekter, område 10) og kommunene (KS-området).

Tariffguide for nybegynnere

Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne artikkelen gir en kortfattet innføring i spørsmål om lønn og tariff.

Hvordan kreve høyere lønn?

Her er en samling tips til deg som lurer på hvordan du skal kreve høyere lønn.