Felles sluttkompetanse – en drøm som brast?

SVG
En illustrasjon av en sykepleierleder som har oppsyn over legevakten. Illustrasjon: Martina Paukova

Rapportene var grunnlag for vårt utdanningswebinar 27. og 28. januar. På webinaret deltok rundt 300 som jobber med utdanning og praksisstudier for sykepleierstudenter, både fra utdanningene og fra praksisstedene.

- Planer og nytt styringssystem er vel og bra. Men det nytter ikke med nye systemer uten at det følger med rammevilkår. Rapportene viser behovet for nettopp å øke finansieringskategorien til sykepleierutdanningen. Det betyr at praksis må sees på som fullverdig studie, også når det gjelder ressurser til veiledning og veiledernes kompetanse. Videre er det nødvendig å se på virkemidler som å øke antallet kombinerte stillinger. Dette vil bidra til økt kvalitet i sykepleieutdanningen og dermed oppnåelige måltall på kandidatene, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i en kommentar til de nye rapportene.

Sykepleiestudiet er den bachelorutdanningen som har mest praksis i løpet av studietiden. Halvparten av studiet foregår i praksis i ulike deler av helsetjenesten. Det gjør at kvaliteten i praksisstudiene har mye å si for hvordan kvaliteten på studiet blir totalt sett. Det er også viktig for sluttkompetansen til sykepleierstudentene.

I rapporten Hvordan sikre at sykepleiestudentene oppnår læringsutbytter i praksisstudiene - Jakten på gode eksempler har NIFU, på oppdrag av NSF, sett på hvordan praksisstudiene kan organiseres best mulig slik at sykepleiestudentene skal oppnå læringsutbyttene sine. Dette studeres gjennom å se på det som allerede er skrevet om emnet, og ved å vise frem noen gode eksempler som kan være overførbare til andre.

Rapporten viser blant annet at disse grepene kan bidra til mer kvalitet i praksisstudiene; kombinerte stillinger, simulering som pedagogisk metode og organisering i team, både av veiledere og studenter.

I rapporten Lik sluttkompetanse – visjon eller virkelighet? har Vista Analyse, på oppdrag av NSF, sammenlignet de nye, lokale studieplanene ved alle studiestedene som tilbyr bachelorutdanning i sykepleie. Studieplanene er vurdert i lys av nasjonale standarder.

Rapporten viser at hvert studiested har lagt ned mye arbeid for å utarbeide nye studieplaner som er tilpasset de nye forskriftene. Også praksisfeltet er tatt med i utviklingsarbeidet.

Alle utdanningene vil gi sykepleiere som kan utøve faget sitt, men om de oppnår felles sluttkompetanse, slik formålet med Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning var, kan diskuteres.

Intervju med ansatte fra de 13 universitetene/høyskolene med sykepleierutdanning, viser at særlig EU-direktivets krav til praksisstudier oppfattes som vanskelig å oppfylle i Norge. Det gjør at utdanningene lager ulike lokale tilpasninger.

Om de ulike studieplanene bryter med regelverket avhenger av hvor bokstavelig og strengt regelverket tolkes. Konklusjonen i rapporten er at det fortsatt er en vei å gå før målet om felles sluttkompetanse er nådd.

Rapportene finner du på denne siden.