Utdanning

Referat lærernettverket april 2019

Lærernettverksmøte 26.04.2019

referat fra ULF nettverk og lokalgruppeledermøtet

ULF nettverk,

Lokalgruppeledermøte

Framework for spesialist education in operating theatre nursing

Justification for a national curriculum6!
7<=>?!@A!?B=CD==B@A=!<A?!=ED?B>=!C@AC>FABAG!-@AEBADBAG!'?DC<EB@A!HBEIBA!I><JEI!
<A?!=@CB<J!=ED?B>=K!BE!I<=!L>>A!?>CB?>?!EI<E!<!CDFFBCDJDM!N@F!BMO@FE<AE!-@AEBAD>?!
'?DC<EB@A=!=I@DJ?!L>!OF>O<F>?6!

Justification for a national curriculum

Nokut

generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

Elin Thove Willassens foredrag 14.mars 2012

" må operasjonssykepleier ha en mastergrad for å bli kompetente operasjonssykepleiere?"

ULF møte i Oslo 2 des 2009

Her er referat fra det første møtet i det nye nettverket NSFLOS forsøker å sette sammen (utdanning, ledelse og fagutvikling=ULF)