Valg av foretakstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte ved UNN HF 2021 - 2023

I henhold til NSFs vedtekter skal det velges foretakstillitsvalgt og Hovedtillitsvalgte ihhv. Tromsø, Harstad og Narvik i UNN HF innen 01.03.21

Nominasjonskomiteer ble valgt på plasstillitsvalgmøter i Tromsø, Harstad og Narvik høsten 2020.  Nominasjonskomiteen til Foretakstillitsvalgt består av leder Bente Holm Hanssen i Narvik, samt medlemmer Wenche Melkild i Tromsø og Wenche Hamlot i Harstad.

Valgperioden for vervene er 2 år. Gjenvalg kan skje. Alle medlemmer som er registrert og har et ansettelsesforhold i UNN HF kan stille til valg.

Før valg kan foregå må medlemmene foreslå kandidater til vervene:

Kandidater som stiller til valg må være forespurt og fylt ut vedlagt villighetserklæring.

1 x foretakstillitsvalgt 100 % stilling (Tromsø)

1 x hovedtillitsvalgt 100 % stilling (Tromsø)

1 x hovedtillitsvalgt 50 % stilling (Narvik)

1 x hovedtillitsvalgt 50 % stilling (Harstad)

Om vervene

FTV og HTV velges av og blant NSFs medlemmer på UNN.

De tillitsvalgte skal være et bindeledd for kommunikasjon mellom arbeidstakerorganisasjon og arbeidsgiver, og delta i møter, drøftinger og forhandlinger. De tillitsvalgte skal overfor arbeidsgiver ivareta medlemmenes interesser og fremme NSFs faglige og helsepolitiske standpunkt.

Valgresultatet kunngjøres på epost samt hjemmesiden til NSF.no/Troms og Finnmark Fylkeskontor.

Frist for å melde aktuelle kandidater til valg av foretakstillitsvalgt settes til 10.12 2020.

Kandidater kunngjøres senest 4 uker før valgene gjennomføres.

Dersom det kun foreligger en kandidat til et verv kan denne utnevnes av fylkesstyret og valget avsluttes. Valget vil ellers foregå elektronisk.

Forslag til kandidater sendes innen 10.12.2020 til den respektive valgkomite:

  • Wenche.Annie.Melkild@UNN.no (Tromsø)
  • Bente.Holm.Hanssen@UNN.no (Narvik)
  • Wenche.Hamlot@UNN.no (Harstad

Med vennlig hilsen nominasjonskomitéen