Valg

Forslagsfristen utløp 4. september

På landsmøtet 2019 skal det velges ledere og medlemmer til forbundsstyret, kontrollutvalg, nominasjonskomité og rådet for sykepleieetikk. Se nominasjonskomiteens redegjørelse om de valg som skal finne sted.

Se også brukerveiledning for å foreslå kandidater og fylle ut villighetserklæring.

Alle medlemmer i Norsk Sykepleierforbund kan foreslå kandidater.

Nominasjonskomiteen innstiller for valgene som skal skje under landsmøtet, og gjør sin vurdering på grunnlag av innsendte forslag fra enkeltmedlemmer og organisasjonsledd. Forslagene skal være begrunnet. Kandidater som foreslås, godkjennes når villighetserklæringen er mottatt i den elektroniske løsningen.

Vi viser ellers til vedtektene § 12 og NSFs sentrale valgreglement.