Valg

Reservasjon mot personopplysninger

Medlemmer i Norsk Sykepleierforbund som ønsker å foreslå kandidater til sentrale verv for neste landsmøteperiode, gjør dette ved å velge Foreslå kandidater og logge inn på medlemssidene.

Forslagsløsningen fungerer slik at navn på kandidater hentes fra medlemsdatabasen når forslagsstiller skriver inn navn. Der det finnes medlemmer med likelydende navn, vil systemet vise en liste over flere potensielle kandidater. Den som foreslår kandidater, får da tilgang til personopplysninger i form av navn, medlemsnummer og hjemfylke.

Dersom medlemmer, og således mulige kandidater til et verv, vil reservere seg mot å være tilgjengelig i medlemsdatabasen som genereres i forslagsskjemaet, må HR-sjef Therese Hansen kontaktes: therese.hansen@nsf.no, tlf.: 97510936

Forslagsfrist 4. september

På landsmøtet 2019 skal det velges ledere og medlemmer til forbundsstyret, kontrollutvalg, nominasjonskomité og rådet for sykepleieetikk. Se nominasjonskomiteens redegjørelse om de valg som skal finne sted.

Se også brukerveiledning for å foreslå kandidater og fylle ut villighetserklæring.

Alle medlemmer i Norsk Sykepleierforbund kan foreslå kandidater.

Nominasjonskomiteen innstiller for valgene som skal skje under landsmøtet, og gjør sin vurdering på grunnlag av innsendte forslag fra enkeltmedlemmer og organisasjonsledd. Forslagene skal være begrunnet. Kandidater som foreslås, godkjennes når villighetserklæringen er mottatt i den elektroniske løsningen.

Alle forslag må sendes via denne løsningen innen 4. september 2019.

Vi viser ellers til vedtektene § 12 og NSFs sentrale valgreglement.