12-kommune samarbeidet og samhandlingsreformen

Av Inger Stulen, 04.12.2012

På HTV-konferansen 31.oktober 2012, hadde vi besøk av Cecilia Haglind som orienterte om status for samhandlingsreformen i Vestfold.

Cecilia Haglind er sykepleier og kommunal samhandlingskoordinator i 12k (pt konstituert daglig leder)

Hensikten med samarbeidet er å styrke samhandling både på strategiske nivå og i operativ drift mellom kommunene og 2.linjetjenesten, mellom kommunene og internt i Sykehuset i Vestfold. Samhandlingsreformens mål er:

  • En friskere befolkning og
  • Et bedre helsevesen

Hun orienterte om utfordringer knyttet til reformen, blant annet om økonomi, henvisningsrutiner og mottak av utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Hun fortalte blandt annet at de fleste henvisningene til innleggelser kommer fra legevaktene og poliklinikkene mens fastlegene henviser i mindre grad. Hun fortalte også at kommunene har anledning til å være uenige i vurderingen av om pasienter er uskrivningsklare eller ikke, men at svært få kommuner benytter seg av denne muligheten.

Av utfordringer i forbindelsen med reformen nevnte hun faktorer som: usikkerhet rundt dimensjonering av tiltak, befolkningsgrunnlag, sykdomsutvikling, økonomi og tilgang på personal og kompetanse.

 Du kan finne mer informasjon ved å gå inn på 12ks hjemmeside:  www.12k.no

Les foilene fra hennes foredrag her: