Tidligere høringsuttalelser

Av NSF
07.10.13   Høringssvar forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov
02.10.13   Høring - Sammen om mestring: Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne
01.10.13   Høring - forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre
16.04.13   Høring - varslings- og lokaliseringsteknologi
16.04.13   Høring - forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner
08.04.13   Høring - stikkskadedirektivet
08.04.13   Høring - forskningsmeldingen
22.01.13   Høring - strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer
16.01.13   Høring - tiltak mot ufrivillig deltid - endringer i arbeidsmiljøloven
16.01.13   Høring - pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet
04.01.13   Høring - Politikk for likestilling
03.01.13   Høring - pasient- og brukerrettighetsloven om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi
19.12.12   Høring - endringer i psykisk helsevernloven
12.12.12   Høring - Nasjonal retningslinje for barselomsorgen
12.12.12   Høring - Åpenhet om lønn i lønnsstatistikker og opplysningsplikt
23.11.12   Høring - Forslag til nasjonal strategi på kreftområdet 2013 - 2017
13.11.12   Høring - Avvikling av godkjenningsordningen for sykehus
04.11.12   Høring - NOU-rapport 2011:11 Innovasjon i omsorg
03.09.12   Høring - Oppfølging av rapporten "Nasjonal plattform for ledelse i helseforetak"
06.06.12   NSF Innspill til stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet.
22.05.12   Høring - Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner
22.03.12   Høring - Forslag om særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger, herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå
19.03.12   Høring - Revidert fastlegeforskrift - høringssvar fra NSF
15.03.12   Høring - Forslag t il endringer i helseforetaksloven
14.03.12   Høring - Folkehelseforskriften
29.02.12   Høring - Nasjonale faglige retningslinjer for utreding, behandling og oppfølging av psykoselidelser
21.02.12   Høring - Struktur for likestilling
20.02.12   Høring - Tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon
14.02.12   Høring - MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften
14.02.12   Arbeidslivsmeldinga flak arbeidsmiljø
25.01.12   Høring - Økt selvbestemmelse og rettsikkerhet for pasienter i psykisk helsevern
20.12.11   Høring - Nasjonal retningslinje for utredning og behandling av bipolar lidelse
11.12.11   Høring - Retningslinjer for hjemmefødsel
28.11.11   Høringsinnspill - Tiltak 39 termer og symboler i kurvesystemer
17.11.11    Høringssvar - forslag om navneendring av utdanningsprogrammet helse- og sosialfag 
17.11.11   Høringssvar - kryssløp Vg2 ambulansefag til Vg3 helsefagarbeiderfaget 
04.11.11    Høringsinnspill NOU-rapport 2011-11 Innovasjon i omsorg 
03.11.11    Høringsinnspill Krav til elektronisk meldingsutveksling 
13.10.11   Høringsinnspill Etablering av Nasjonal kjernejournal
07.10.11   Utkast til forskrift for nasjonalt register for hjerte- og karlidelser - Høringsinnspill
06.10.11    Høringssvar - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop 91L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
03.10.11   Innspill til Unio - høringssvar - Fagerbergutvalget
28.09.11   Høringssvar på rapport om seineffekter av kreftbehandling
03.09.11   Nei til rituell omskjæring
26.08.11   EU - Direktiv36_høringssvar August
18.08.11   Høringsuttalelse – Rapport om pasienters og pårørendes rolle i tilsynssaker
25.03.11    Høringssvar - forslag om endring i forskrift om utgifter til poliklinisk legehjelp - endringer i regelverk for innsatsstyrt finansiering og muligheter
23.03.11    Høring - endring av prioriteringsforskriften, Helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet 
08.03.11   Høring - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus- og psykisk lidelse
15.02.11   EU - Direktiv36 - Høringssvar
04.02.11   NSFs innspill til NHOP 2011-2015 og forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og forslag
18.01.11    Høringssvar på veileder for kommunale friskvernssentraler 
13.01.11   Høring – Rapport om narkotika – Stoltenbergutvalget