Husk å gjøre dine endringer i medlemsregisteret?

Av NSF

Endring registreres i medlemsregisteret ved at du som medlem logger deg inn og endrer din profil.

NSF har som målsetting å ha et godt ajourholt medlemsregister. For å få til dette er vi avhengig av informasjon fra deg som er medlem i NSF. Dersom du har skiftet navn, adresse, arbeidssted eller gjort andre endringer i ditt arbeidsforhold har du selv ansvar for å endre dette!

Medlemmer i lønnet arbeid skal innbetale kontigenten ved månedlige trekk i lønn der slik avtale er inngått mellom Norsk Sykepleierforbund og arbeidsgiver. Det er du selv som er ansvarlig for å gi lønningskontoret beskjed om dette. NSFs Avdeling for medlemstjenester sender ut informasjonsskriv til medlemmene som leveres videre til arbeidsgiver v/lønningskontoret.

Ved at NSF sitter med feil registreringer på medlemmene skaper dette problemer når hovedtillitsvalgte skal ha ut medlemslister og denne er feil, en del medlemmer faller utenom trekkordningen og får restkontigent, man "finner" ikke medlemmer fordi de står registrert med annet navn enn det de nå bruker, manglende e-postadresse og mobiltelefonnummer mm.

Ta gjerne kontakt om du lurer på noe!