Lenker til forskningsinstitusjoner

Av NSF

En rekke institusjoner publiserer jevnlig forskning på området arbeidsmiljø / arbeidsliv. Her følger en del aktuelle lenker.

Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) er sammen med Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring (NOVA) fra 1. januar 2014 en del av  Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Instituttet driver tverrfaglig forskning med utgangspunkt i samfunnsvitenskap. Det legges vekt på brede tematiske satsinger forankret i arbeidslivets behov. En stor del av forskningen er handlings- og brukerorientert. Instituttets historie er knyttet til en aksjonsforskningstradisjon der medvirkning i utviklingsarbeid står sentralt. Gjennom AFIs forskning ønsker instituttet å gi ny kunnskap om det som rører seg i arbeidslivet på et så tidlig stadium som mulig. AFIs bidrag består både av utviklingsarbeid, kvalitative og kvantitative empiriske studier og allmenn teoridannelse.

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største miljøer for anvendt samfunnsforskning, og utfører oppdragsforskning nasjonalt og internasjonalt. Fafo har utspring i fagbevegelsen og ble i 1993 omdannet til stiftelse.

Fafo har som mål å utvikle kunnskap om levekår, deltakelse,  demokrati og utvikling. Forskningen omfatter temaer innen arbeidsliv og arbeidsmarked, velferd og velferdstjenester, innvandring, inkludering og kompetanseutvikling, konflikter og kulturell tilhørighet, levekår og tilpasning i krisesituasjoner og velferdsforskning.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har også en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

NOA er en avdeling ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og har som oppgave å samordne, systematisere og formidle kunnskap om arbeidsmiljø og helse til myndigheter og andre brukergrupper.