Rettigheter vedrørende ferie i tariffavtaler

Av NSF

Når det gjelder ferie er det viktig å være oppmerksom på at Sykepleierforbundet også har tariffavtalefestet en del rettigheter for våre medlemmer. De tariffavtalte rettighetene kommer i tillegg til eller erstatter bestemmelser som følger av ferieloven.

De tariffavtalte bestemmelser som gjelder ferie er noe forskjellig i de ulike tariffområdene, Spekter (helseforetakene), KS (kommunene), Stat, Oslo kommune, Virke og KA. Vi har derfor valgt å legge linker til de aktuelle tariffbestemmelser som gjelder innenfor hvert tariffområde, jf nedenfor. I de virksomheter i privat sektor hvor det ikke er inngått tariffavtale, er det ingen selvfølge at bla avtalefestet 5. ferieuke gjelder. Det er derfor viktig å kreve dette inntatt i arbeidsavtalen.

Spekter
I overenskomsten mellom NSF og Spekter er de tariffavtalte bestemmelser om ferie inntatt i overenskomstens del II pkt. 10.
Se lenke til >> Overenskomsten i tariffområdet Spekter

KS
I KS finnes de avtalefestede bestemmelsene om ferie i Hovedtariffavtalen kapittel 1, § 7.
Se lenke til >> Hovedtariffavtalen i KS

Staten
I staten er det i Hovedtariffavtalen pkt. 6 inntatt bestemmelser om avtalefestet ferie.
Se lenke til  >> Hovedtariffavtalen

I staten er det også en sentral særavtale om ferie for statstjenestemenn, inntatt i Statens Personalhåndbok.

Se lenke til >>  Sentral særavtale om ferie for statstjenestemenn

 

Oslo kommune
I Oslo kommune er de avtalte feriebestemmelsene inntatt i Overenskomster i Oslo kommune, Dok 25, kap. 3. Bestemmelser om avtalefestet ferie (5 ferieuke) i Oslo kommune ble avtalt i tariffoppgjøret 1.5. 2000, se Personalhåndboken kap. 6, pkt. 6.1.

Se lenke til Personalportalen, Oslo kommune >> Personalhåndboken

Virke
I Virke er det avtalt bestemmelser om ferie, herunder bestemmelser om avtalefestet ferie, i den enkelte landsoverenskomst inngått mellom Virke og NSF.

Se lenker til:

>> Landsoverenskomst for høyskoler kap. 1, § 25 Ferie

>> Landsoverenskomst for utdanning, kap 1, § 7 Ferie

>> Landsoverenskomst for virksomheter, § 21 Ferie/Avtalefestet ferie

>> Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, kap. 1, § 7 Ferie

>> Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester, kap 1, § 7 Ferie

 

KA
I tariffavtalen mellom NSF og Kirkens Arbeidsgiverforening (KA) er bestemmelsene om ferie inntatt i Hovedtariffavtalen kap. 1, fellesbestemmelsene § 7 Ferie.

Se lenke til >> Hovedtariffavtalen