Vedtekter for NSFFH

Av NSF
Vedtekter for NSFs faggruppe av hygienesykepleiere. Vedtatt 7. oktober 1983.

Endret 29. september 1987
Endret 3. oktober 1989
Endret 28. september 1993
Endret 5. september 1995
Endret 23. september 1997
Endret 7. september 1999
Endret 26. september 2000
Endret 8. oktober 2002
Endret 01. november 2004

§ 1
Navn


Norsk Sykepleierforbunds faggruppe av hygienesykepleiere.


§ 2
Formål og funksjon

1. Fungere som et bindeledd mellom Norsk Sykepleierforbund og faggruppens medlemmer.
2. Sikre at faggruppen arbeider i tråd med NSF sine politiske mål og handlingsplaner.
3. Utvikle og påvirke faggruppens fag- og fordypningsområder.
4. Synliggjøre NSF faggruppe av hygienesykepleiere som en faglig sterk gruppe med profesjonelle yrkesutøvere.
5. Arbeide for styrket faglig identitet og samarbeid innenfor faggruppen.
6. Bidra til å øke kompetansen om smittevern og sykehushygiene.


§ 3
Medlemskap og stemmerett


A. Medlemmer.
I faggruppen opptas medlemmer av Norsk Sykepleierforbund (NSF) som arbeider som hygienesykepleiere og /eller arbeider innen fagområdet smittevern/sykehushygiene. 

B. Æresmedlemmer.
Faggruppens styre kan utnevne til Æresmedlemmer personer som har gjort seg faglig og/eller organisatorisk særlig fortjent til dette. Forslag kan komme fra sittende styre eller medlemmer i faggruppen.
Æresmedlemskap innebærer invitasjon til faglig seminar, og at seminaravgiften belastes faggruppen.

C. Stemmerett.
Stemmerett har alle medlemmer som er à jour med kontingent til faggruppen.


§ 4
Faggruppens styre


A. Faggruppens styre.
Styret er faggruppens høyeste utøvende organ. Styret står ansvarlig overfor generalforsamlingen.

Leder og nestleder må velges blant medlemmer av faggruppen og som arbeider og har utdanning som hygienesykepleier.
Inntil 2 medlemmer som arbeider innen fagfeltet smittevern kan velges til styremedlemmer.

1. Styrets oppgaver

a) å lede faggruppens virksomhet og forvalte faggruppens midler
b) å ta initiativ i saker som har betydning for faggruppens medlemmer
c) å behandle innkomne saker fra enkeltmedlemmer, andre grupper / foreninger med tilnærmelsesvis samme arbeids- / interessefelt som faggruppen for hygienesykepleiere
d) å oppnevne ad hoc utvalg for særlige oppdrag
e) å fungere som bindeledd mellom faggruppens medlemmer og NSF
f) bidra til å gi helsepersonell på ulike nivåer nødvendig kunnskap om forebygging av infeksjoner via tidsskrifter og liknende
g) å påvirke fagutdanning / etterutdanning av hygienesykepleiere2. Funksjonstid
Styret består av leder, nestleder, 3 medlemmer og 1 varamedlem. Styret velges på generalforsamlingen og blant faggruppens medlemmer. Leder og nestleder velges for en periode på 3 år med anledning for gjenvalg. Valgperioden følger NSFs landsmøte, med virkning f.o.m. 2004. Styremedlemmene velges for en periode på 3 år med anledning for gjenvalg. Valgperioden følger NSFs landsmøte med virkning f.o.m. 2004.
Generalforsamlingen avholdes hvert 3. år. Følger NSFs landsmøte med virkning f.o.m. 2004.

Valg av leder: simpelt flertall
Valg av nestleder: simpelt flertall
Valg av medlemmer og varamedlem: simpelt flertall.

I tilfelle stemmelikhet, foretas omvalg. Blanke stemmer er ikke avgitte stemmer.
Ved forfall av leder fungerer nestlederen som leder. Ved varig forfall fungerer nestlederen som leder ut valgperioden.

3. Møter
a) Faggruppens styremøter ledes av faggruppens leder. Styremøter skal holdes minst 2 ganger årlig, og ellers så ofte lederen eller minst 3 av styrets medlemmer finner det nødvendig. Det skal føres protokoll over styrets møter. Møter bekjentgjøres vanligvis 2 uker før det avholdes.
b) Innkalling til neste møte, saksliste, nødvendige bilag og protokoll fra foregående møte skal i alminnelighet være sendt medlemmer og varamedlemmer 1 – 2 uker før møtet holdes. Medlemmene har møteplikt. Forfall må meldes leder eller sekretær. Varamedlemmer innkalles og har møteplikt kun ved forfall av medlem.
c) Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede (jfr. dog § 10, 3. ledd).

B. Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalg / ad hoc-grupper nedsettes av styret. Mandatet gis av styret.

C. Interimsstyre
Dersom ekstraordinær generalforsamling fører til at faggruppens medlemmer nedlegger sine verv / funksjoner, velges et interimsstyre som fungerer ut valgperioden. På tilsvarende måte velges interim medlemmer samt varamedlemmer til faggruppens styre, dersom så mange medlemmer / varamedlemmer nedlegger sine verv at styret ikke lenger er funksjonsdyktig.

Dette styret har de samme rettigheter og plikter som et vanlig styre i gruppen. Gruppens styre har med virkning ut valgperioden adgang til å oppnevne interim medlemmer / varamedlemmer til faste utvalg dersom disse ikke er fulltallig.


§ 5
Valg


Valgkomiteen
A. Mandat
Valgkomiteen innstiller for valg som skal skje under generalforsamlingen. Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens begynnelse. Generalforsamlingen godkjenner retningslinjer for valgkomiteens funksjon. Valgkomiteen fører protokoll som fremlegges for faggruppens styre.

B. Sammensetning
Valgkomiteen velges av generalforsamlingen og består av 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Medlemmer av faggruppens styre kan ikke velges til valgkomiteen.
Dersom et av valgkomiteens medlemmer står for valg, må vedkommende gå ut av komiteen. Varamedlem trer da inn.
Valgkomiteen konstituerer seg selv.

C. Funksjonstid
Valgkomiteen trer i funksjon umiddelbart etter generalforsamlingen og fungerer frem til neste generalforsamlings avslutning.
Gjenvalg kan skje.

D. Valgtekniske funksjoner
De valgtekniske funksjoner ivaretas av valgkomiteen.

1. Valgkomiteen skal minst 2 måneder før valg finner sted gi informasjon om valgene til styret.

2. Forslag til valgkandidater sendes valgkomiteen.
Foreslåtte kandidater må ha sagt seg villig til å motta valg og det må komme klart frem hvilke verv kandidatene stiller til valg på.

3. Valgkomiteen innstiller kandidater til ledige styreverv. Ved forespørsel av kandidater må det tas hensyn til landsfordeling.

4. Benkeforslag godtas under generalforsamlingen, dersom det ikke foreligger et tilstrekkelig antall kandidater til de verv som skal fylles, ved generalforsamlingens åpning.


§ 6
Faggruppens møter


A. Generalforsamlingen

1. Adgang
Faggruppens medlemmer har adgang mot å vise innbetalingstalong for medlemskontingent.
Alle medlemmer som er à jour med kontingenten har adgang til generalforsamlingen.

2. Bekjentgjørelse
Generalforsamlingen holdes hvert 3. år innen utgangen av oktober måned. Innkallingen sendes ut 2 måneder før generalforsamlingen finner sted.

3. Saker
Enkeltmedlemmer og styret kan sende saker til generalforsamlingen. Sakene må være styret i hende innen fastsatt frist. Bare saker som er mottatt innen fristens utløp settes på dagsorden. Dagsorden og dokumenter sendes medlemmene senest 2 uker før generalforsamling avholdes.

4. Sakslisten
Sakslisten foreslås av faggruppens styre og godkjennes av generalforsamlingen.

Sakslisten skal inneholde:
1. Registrering av antall stemmeberettigede.
2. Godkjenning av sakslisten.
3. Oppnevning av ordstyrer(e).
4. Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Oppnevning av utvalg for oppdrag under generalforsamlingen (resolusjonskomite, tellekomite o.l.).
6. Handlingsprogram.
7. Årsberetning og regnskap.
8. Budsjettforslag.
9. Innkomne saker.
10. Valg.
11. Tid og sted for neste generalforsamling.

Saker som ønskes tatt opp utenom sakslisten krever 4/5 flertall av de stemmeberettigede ved generalforsamlingen.
Saker kan strykes av sakslisten ved simpelt flertall.

5. Valg / votering.
Valg skal foregå skriftlig på blank stemmeseddel. Ved valg og avstemninger gjelder simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet foretas omvalg, jfr. § 4 A 2.

Annen stemmegivning enn valg foregår ved håndsopprekning dersom ingen av de stemmeberettigede forlanger skriftlig avstemning. Hver stemmeberettiget har en stemme. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

B. Ekstraordinær generalforsamling.

Det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling når det besluttes av faggruppens styre eller 25 % av medlemmene. Møtet kunngjøres minst 1 måned før det finner sted.
Dokumenter som vedrører den eller de saker som forårsaker at møtet holdes skal sendes medlemmene straks vedtak om møtet er fattet.§ 7
Årsberetning, regnskap og budsjett


A. Årsberetning

Faggruppens årsberetning skal inneholde:
1. Medlemstall pr. 31.12
2. Faggruppens styre og evt. utvalgs sammensetning.
3. Oversikt over faggruppens virksomhet
a) arrangementer
b) utdrag av rapporter fra evt. Utvalg.


B. Regnskap

Faggruppens regnskap revideres av revisor som oppnevnes av styret. Regnskapet forelegges generalforsamlingen for godkjenning.

Regnskapet skal inneholde:
1. Balansekonto pr. 31.12.
2. Driftsregnskap for perioden 01.01 – 31.12 med regnskapskommentarer.

Budsjettforslag sammen med kommentarene, forelegges generalforsamlingen til godkjenning.§ 8
Kontingent


Faggruppens kontingent fastsettes av generalforsamlingen.§ 9
Utmelding


Utmelding må skje skriftlig til gruppens kasserer. Kontingent for inneværende år må betales. Medlemskap opphører for medlem som står i rest med kontingent ved årsskiftet.
Kravet om restkontingent bortfaller etter 3 år.


§ 10
Vedtektsendring


Endring av faggruppens vedtekter må vedtas av generalforsamlingen med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Forslag om endring av vedtekter må være sendt faggruppens styre innen 2 måneder før generalforsamlingen.
Styret kan vedta forslag om vedtektsendring, og gi disse midlertidig virkninger fram til første ordinære generalforsamling. For at vedtaket skal være gyldig, må minst 4 styremedlemmer ha stemt for forslaget.


§ 11
Oppløsning


Beslutning om oppløsning krever 5/6 flertall av de stemmeberettigede på generalforsamlingen.
Ved oppløsning skal gruppens midler oppbevares i 5 år. Dersom ikke ny gruppe blir dannet innen denne tidsfrist tilfaller midlene NSF.