NSFs tillitsvalgtopplæring

Av NSF

Tillitsvalgtopplæringen i Norsk Sykepleierforbund er endret fra 2014. Systematisk og omfattende opplæring av tillitsvalgte på alle nivå står sentralt i arbeidet med å forbedre det enkelte medlems lønns- og arbeidsvilkår.

Tillitsvalgtopplæringens oppbygging 

Tillitsvalgtopplæringen i Norsk Sykepleierforbund består av følgende deler:

 • En dags introduksjonskurs.
 • Basiskurs på fire dager tilpasset de respektive tariffområder.
 • Fordypningskurs i temaer innrettet etter behovene til ulike grupper tillitsvalgte.
 • Årlige temakurs for hovedtillitsvalgte som er innrettet etter aktuelle problemstillinger.  
 • Bergensstudiet, som er et videregående tilbud i arbeidslivsstudier, er utviklet i samarbeid mellom Universitetet i Bergen og NSF. Undervisningen gjennomføres av Universitet i Bergen.

Den nye tillitsvalgtopplæringen legger stor vekt på at opplæringen skal komme raskt i gang, og at den skal differensieres slik at den i størst mulig grad er innrettet mot den enkelte tillitsvalgtes utfordringer og behov for opplæring. Ny opplæring tar i stor grad i bruk digitale verktøy både før, under og etter de ulike kursmodulene. De digitale verktøyene skal bidra til å motivere og engasjere tillitsvalgte, og skal dessuten være oppslagsverktøy og inngå i repetisjon av sentrale temaer i kursbolkene.

Læringsmodell

Læringsmodellen i ny tillitsvalgtopplæring bygger på at læring er prosess, og at læringsprosessene skal strekkes ut i tid for å modne fram stoffet. Læringen skal forsterkes gjennom å tilby et opplæringstilbud med mange påtrykk og gjentakelser. Disse skal settes inn både før, under og etter hovedaktiviteter. Læringsmodellen bygger på at nesten alt kan læres, og læres best gjennom aktiviteter. Dessuten legger modellen vekt på at tillitsvalgte skal få verktøy de kan bruke i praksis.

Mål for tillitsvalgtopplæringen

Nye tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund skal bli funksjonsdyktige i rollen på sitt tariffområde innen normalt 3-4 måneder. De er funksjonsdyktige når:

 • De har et godt bilde av tillitsvalgtrollen, handlingsrommet i denne og NSFs forventninger til dem.
 • De kan ivareta sin rolle ved inngåelse av turnusavtale og de regler som kommer til anvendelse.
 • De bidrar til god lønnsutvikling for medlemmene og kan motivere og bistå med å fremme lønnskrav.
 • De kan påvirke ansettelsesprosesser og fremme NSFs politikk her.
 • De er i stand til å delta i det forebyggende IA-arbeidet på sin arbeidsplass.
 • De har grunnleggende innsikt i NSF som organisasjon og våre samspillsverdier.
 • De vet hvor de kan søke videre informasjon og læring om arbeidet som tillitsvalgt, og er motivert for å bruke dette i praksis.