Tips om pensjon

Av NSF

Vær oppmerksom på følgende!

  • Sjekk alltid både med pensjonskassen og NAV trygd hvor mye du kan tjene ved siden av pensjonen. 
  • Vær oppmerksom på karensregelen i sykepleierpensjonslovens § 14 dersom du blir syk før to år etter innmelding i pensjonsordningen eller går opp i stillingsprosent eller lønn. 
  • Du kan ha krav på uførepensjon fra pensjonsordningen, når sykepenger fra arbeidsgiver opphører etter ett år. 
  • Dersom du går ned i lønn fordi du pga sykdom for eksempel ikke lenger kan jobbe turnus (men har samme stillingsprosent), kan du ha krav på uførepensjon(differansepensjon) som dekker deler av tapet.
  • Ikke gå frivillig ned i deltid, dersom årsaken er redusert helse – søk heller uførepensjon. 
  • Ekstravakter kan være pensjonsgivende, se KS hovedtariffavtale § 2.1.1. 
  • Ved overgang fra stilling med aldersgrense 70 år til stilling med aldersgrense 65 år, skal den lavere aldersgrensen først legges til grunn etter ett års tjeneste. 
  • Ved overgang fra stilling med aldersgrense 65 år til stilling med aldersgrense 70 år, skal aldersgrensen på 65 år legges til grunn i inntil 10 år dersom vedkommende ville hatt rett til alderspensjon etter den tidligere aldersgrensen. Man må ha hatt stilling med lavere aldersgrense i minst 15 år.