Psykiatrisk sykepleier May Bente Hagen ble tildelt stipend på kr 75 000 fra Marie Kristofa Lysnes’ stiftelse.

Av Unn Hammervold, 19.06.2013

Stipendet ble på landskonferansen i Trondheim delt ut for andre gang.

Marie Lysnes arbeidet gjennom et langt liv for å heve kvaliteten på sykepleier-utdanningen og sykepleie innen det psykiske helsefeltet.Stipendet tildeles en sykepleier som arbeider eller planlegger å arbeide med et prosjekt som vil styrke utdannelsen av sykepleiere gjennom økte forskningsbaserte og kliniske innsikter og praktiske ferdigheter.

 May Bente Hagen har skrevet masteroppgaven: «Vold i nære relasjoner i lys av barnets rettigheter og statens ansvarsforpliktelser – en etisk analyse av den norske statens oppfyllelse av sine forpliktelser i forhold til art. 19 i Barnekonvensjonen

Hun planlegger nå å skrive en lærebok om miljøterapi i forhold til pasienter utsatt for vold i nære relasjoner i oppveksten, sammen med professor i psykisk helsearbeid, helseetikk, António Barbosa da Silva.

May Bente Hagen framholdt i sin takketale at behandling av psykiske lidelser som følge av vold i nære relasjoner er tilfeldig, og til dels mangelfull. Hun vil derfor bruke både kunnskap fra arbeid med masteroppgave, personlige erfaringer med vold, samt sine erfaringer som bruker av psykisk helsetjeneste til å skrive en lærebok som kan øke kunnskapen hos sykepleiere og andre som arbeider med mennesker som sliter med senskader etter vold i nære relasjoner.