Definisjoner

Av NSF

Definisjonene på intensivsykepleie, intensivsykepleier, intensivavdeling og intensivpasient ble behandlet på GF i 2006. Nedenfor finnes de definisjonene som ble vedtatt.

shapeimage_2.jpg (Kampanje 510)

Foto: Øystein H. Horgmo, Foto- og videotjenesten UIO/OUSIntensivsykepleie:
"Intensivsykepleie er spesialisert sykepleie av akutt og kritisk syke pasienter, som har manifest eller potensiell svikt i vitale funksjoner. Intensivsykepleie innebærer å delta aktivt i prosessen mot å gjenopprette pasientens helse eller å legge til rette for en verdig død.
Målet med intensivsykepleie er å etablere en terapeutisk relasjon med intensivpasienter og deres pårørende, og å styrke pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige kapasitet med forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende tiltak".
Vedtatt på NSFLIS Generalforsamling 2004


Intensivsykepleier:
"En intensivsykepleier er en autorisert sykepleier med videreutdanning i intensivsykepleie som følger Rammeplan og forskrift for Videreutdanning i Intensivsykepleie, KUF (1999), over 3 semester og som gir 90 studiepoeng".
Vedtatt på NSFLIS Generalforsamling 2004


Intensivpasient:
”En intensivpasient er intensivpasient når det foreligger truende eller manifest, akutt svikt i en eller flere vitale funksjoner, og svikten antas å være helt eller delvis reversibel”.
Vedtatt på NSFLIS Generalforsamling 2006


Intensivavdeling:
"En intensivavdeling er en sykehusenhet med spesialutdannet personell, som skal kunne behandle pasienter med truende eller manifest akutt svikt i en eller flere vitale funksjoner.“
Vedtatt på NSFLIS Generalforsamling 2006


Utskriftsvennlig versjon, PDF