Moms på veiledningstjenester?

Av NSF
Mange veiledere tar kontakt vedrørende dette spørsmålet. Her er Sykepleierforbundets svar på vår henvendelse.
I lovteksten står det følgende:

Ny -§ 5 b:

Unntatt bestemmelsene i kapitlene XI, XII, XIX og XX gjelder loven ikke for omsetning av:

1. Helsetjenester, herunder tjenester som nevnt i folketrygdloven -§-§ 5-4 til 5-12, samt ambulansetjenester utført med særskilt innrettet transportmiddel. Unntaket omfatter også tanntekniske tjenester.

2. Sosiale tjenester, herunder tjenester som nevnt i sosialtjenesteloven -§ 4-2, samt tjenester i barne- og ungdomsinstitusjoner.

3. Undervisningstjenester. Loven gjelder likevel for kjøreopplæring.

4. Finansielle tjenester, herunder

  a) forsikring og formidling av forsikring,
  b) finansieringstjenester, men ikke finansiell leasing,
  c) utførelse av betalingsoppdrag,
  d) gyldige betalingsmidler og meglingstjenester ved slik omsetning,
  e) finansielle instrumenter og lignende og meglingstjenester ved slik omsetning,
  f) forvaltning av verdipapirfond.

5. Rett til å overvære teater-, opera-, ballett-, kino- og sirkusforestillinger, samt utstillinger i gallerier og museer.

Unntaket omfatter også rett til å overvære konsert- eller idrettsarrangementer, samt adgang til fornøyelsesparker og opplevelsessentra.

6. Lotteritjenester.

7. Tjenester som ledd i offentlig myndighetsutøvelse.

8. Seremonielle tjenester som ytes i forbindelse med begravelser og bisettelser.

9. Tjenester som gjelder personbefordring. Unntaket gjelder likevel ikke for personbefordring med luftfartøy.

10. Formidling av personbefordring og romutleie i hotellvirksomhet m.v.

Unntaket for helsetjenester, sosiale tjenester og undervisningstjenester omfatter også andre tjenester og varer som institusjonen m.v. omsetter som et naturlig ledd i ytelsen av disse tjenestene. Unntaket omfatter også utleie av arbeidskraft for utøvelse av de tjenester som omfattes av første ledd nr. 1, 2 eller 3.

Spesialkonsulent i NSF, Irene Aune sier videre; "Slik jeg leser lovteksten i -§5b kan og bør vi tolke faglig veiledning inn i undervisningstjenester eller tjenester som inngår som et naturlig ledd i ytelsen av helsetjenester".