Faggruppens vedtekter

Av NSF
Vedtatt på Generalforsamlingen på Hamar 24 april 2008

§ 1

Navn

Norsk Sykepleieforbunds faggruppe for veiledere. Forkortet NSF, FV 

 

§ 2

Formål og funksjon

A: Formål

 • 1. Er en faggruppe for offentlig godkjente sykepleiere med medlemskap i NSF som arbeider med eller har interesser innen veiledning.
 • 2. Er pådriver for utvikling av en faglig veiledning i sykepleietjenesten som tjener befolkningens behov for sykepleie
 • 3. Er inspirator for nye forståelsesrammer og metoder innen feltet og andre fagfelt
 • 4. Arbeider for å knytte veiledning opp mot kvalitets- og kompetanseutvikling
 • 5. Arbeider for kunnskapsutvikling innenfor veiledning og sykepleie gjennom evaluering og forskning
 • 6. Medvirker til utvikling i sykepleietjenesten
 • 7. Holder oversikt over den veiledningen som drives innen sykepleietjenesten i Norge

 

B: Funksjon

 • 1. Er bindeledd mellom NSF og faggruppens medlemmer
 • 2. Har kontakt med NSFs godkjenningskomité for veiledere
 • 3. Holder kontakt med det Nordisk Forum for sykepleiefaglige veiledere
 • 4. Fremmer samarbeid mellom alle faggruppene i NSF og andre aktuelle samarbeidspartnere gjennom konferanser, komiteer og andre tiltak
 • 5. Arbeider for kompensasjon for veilederkompetanse

 

§ 3

Medlemskap og stemmerett

 

A: Medlemskap

Medlemskap i faggruppen er åpen for medlemmer av NSF som er godkjent veiledere eller sykepleiere med interesse og/eller erfaring med veiledning.

 

Styret gis mulighet til å oppnevne æresmedlemmer i faggruppen.  Æresmedlemskap gis der vedkommende på en særskilt måte har bidratt til faggruppens virke nasjonalt eller internasjonalt.

 

B: Stemmerett

Medlemmer med gyldig medlemsbevis har stemmerett

 

 

 

§ 4

Lokale faggrupper

Det kan etableres lokale grupper innenfor rammen av NSFs enkelte fylkesledd.

 

Styret godkjenner dannelsen av lokale faggrupper. Den lokale faggruppen ledes av et styre som består av minimum en leder og en nestleder, antall personer i styret bør ikke overstige 5 og i tillegg er det anledning til å ha 2 varamedlemmer. Det lokale styret er ansvarlig for den lokale faggruppens virksomhet overfor årsmøte og NSF-FV styre. Den lokale faggruppen kan ha egne vedtekter, de må da samsvare med NSF-FV sine vedtekter.

Melding om valg av leder og styre sendes til NSF-FV og fylkesleder. Leder for den lokale faggruppen er medlem av lokalt fagråd, og deltar som NSF-FV sin representant på de møter som innkalles til.

Den lokale faggruppe sender regnskap, årsberetning, forslag til handlingsplan og budsjett til styret i NSF-FV innen 20.01. hvert år

 

Retningslinjer for tildeling av midler til lokale faggrupper

 • 1. Styret i NSF-FV vedtar tildeling av midler til den enkelte lokale faggruppe årlig
 • 2. Tildelingen baseres på den lokale faggruppens handlingsplan og faggruppens vedtatte handlingsplan og budsjett
 • 3. Styret i NSF-FV kan med øyeblikkelig virkning sette en lokal faggruppe under økonomisk administrasjon, dersom det foreligger berettiget mistanke om økonomiske uregelmessigheter. Leder for faggruppen kan fatte vedtak inntil styret får behandlet saken.

 

§ 5

Faggruppens styre

A: NSF-FVs styre

Styret er faggruppen utøvende organ. Det står ansvarlig overfor generalforsamlingen.

  

1. Styrets oppgaver er å:

a - lede faggruppens virksomhet og å forvalte faggruppenes midler

b - ta initiativ i saker som har betydning for faggruppens medlemmer

c - behandle innkomne saker fra medlemmer, lokale faggrupper og NSF's sentrale organ

d - oppnevne utvalg for særlige oppdrag og fastsette mandat for disse

e - ha kontakt med NSF's godkjenningskomité

f - arbeide for å skaffe midler til reise- og fagutviklingsstipend

  

2. Valg og sammensetning

Styret består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

 

Styret velges på generalforsamlingen og blant faggruppens medlemmer for en periode av to år. Gjenvalg kan skje. Leder, velges skriftlig ved eget valg. Styret konstituerer seg selv.

 

Leder må for å være valgt få minst 50 % av antall stemmeberettigede. Oppnås ikke slikt flertall, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Ved andre valg gjelder alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet foretas omvalg. Blanke stemmer betraktes som ikke avgitte stemmer. Dersom lederen får varig forfall, fungerer nestleder som faggruppens leder ut valgperioden.

                                                                             

 

Verv i faggruppen kan ikke kombineres med samtidig verv NSF`s forbundstyre eller ansettelsesforhold i NSF`s hovedkontor

 

Forbundsstyret skal til en hver tid være underrettet om styrets sammensetning.

 

 

 

3. Møter

a - Faggruppens styremøter ledes av faggruppens leder. Styremøte holdes minst 2 ganger årlig, og ellers så ofte som lederen eller minst 3 av styrets medlemmer finner det nødvendig. Møtet bekjentgjøres vanligvis 4 uker før det holdes.

 

b - Innkalling til møte, saksliste, nødvendige bilag og protokoll fra foregående møte, skal i alminnelighet være sendt medlemmer og varamedlemmer minst en uke før møtet holdes. Medlemmene har møteplikt. Gyldig forfall må meldes til leder/sekretær slik at varamedlemmer kan innkalles.

 

c - Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer eller varamedlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet har lederen dobbelt stemme.

 

 

 

  

B. Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalg kan velges av og blant styrets medlemmer. Lederen er selvskreven medlem. Mandat for arbeidsutvalget godkjennes av styret.

 

C. Sentralt fagforum

Leder av NSF-FV er medlem av Sentralt Fagforum i NSF, med nestleder som personlig varamedlem.

 

D. Interimsstyre

Dersom ekstraordinær generalforsamling fører til at faggruppens styre nedlegger sin funksjon, velges et interim styre som fungerer ut valgperioden. På tilsvarende måte velges medlemmer, samt varamedlemmer dersom mange medlemmer/varamedlemmer legger ned sine verv slik at styret ikke lenger er funksjonsdyktige. Dette styret har de samme rettigheter og plikter som et vanlig styre i faggruppen.

 

 

§ 6

Valg

A: Mandat

Valgkomiteen innstiller valg av valgkomité. Valgkomiteen innstiller for valg som skal skje under generalforsamlingen.. Valgkomiteen fører protokoll som fremlegges i faggruppens styre. Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens begynnelse.

 

Valgkomiteen innstiller for valg av 2 representanter som kan revidere faggruppens regnskap.

 

Generalforsamlingen godkjenner retningslinjer for valgkomiteens funksjon.

 

B: Sammensetning

Styret bør ha medlemmer fra alle de fem helseregionene og bør helst være representert fra ulike typer praksisfelt.

 

Valgkomiteen velges av generalforsamlingen og består av to medlemmer og et varamedlemmer.

 

Gjenvalg kan skje. Medlemmer i faggruppens styre skal ikke velges til valgkomiteen.

Dersom et av valgkomiteens medlemmer står for valg, må vedkommende gå ut av komiteen.

Valgkomiteen konstituerer seg selv.

 

  

C: Funksjonstid

Valgkomiteen trer i kraft umiddelbart etter generalforsamling og fungerer fram til neste generalforsamlings avslutning.

 

D: Valgtekniske funksjoner

De valgtekniske funksjoner ivaretas av valgkomiteen.

 

1. Valgkomiteen skal minst 12 uker før valg finner sted, gi informasjon om valgene. Denne informasjonen gis skriftlig til faggruppens styre og lokal faggrupper.

 

2. Forslag til kandidater sendes fra lokale faglige grupper og enkeltmedlemmer senest 8 uker  før generalforsamlingen holdes. Forslagene til kandidater sendes valgkomiteen. Kandidatene som foreslås, må ha erklært seg villig til å motta valg. De foreslåtte kandidatene føres opp alfabetisk.

 

  

§ 7

Faggruppens møter

A: Generalforsamling

Generalforsamling er faggruppens høyeste myndighet

 

1. Adgang

Faggruppens medlemmer har adgang mot å vise gyldig medlemskort i Norsk sykepleierforbund og i faggruppen

 

2. Bekjentgjørelse

Generalforsamlingen holdes hvert 2. år. Innkallingen sendes ut tre måneder før generalforsamlingen finner sted.

 

3. Saker

Enkeltmedlemmer og lokale faggrupper kan sende saker til generalforsamlingen. Sakene må være sendt styret innen 5 uker før generalforsamlingen holdes. Saker som er sendt innen tidsfristens utløp settes på sakslisten. Saksliste og saksdokumenter sendes de lokale grupper faggrupper og enkeltpersoner 2 uker før generalforsamlingen holdes.

 

  

  

4. Saksliste

Sakslisten foreslås av landsgruppens styre og godkjennes av generalforsamlingen. Sakslisten skal inneholde:

 

1. Registrering av antall stemmeberettigede

2. Oppnevning av ordstyrer/ordstyrere

3. Godkjenning av innkalling

4. Godkjenning av sakslisten

5. Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen

6. Oppnevning av utvalg for oppdrag under generalforsamlingen

7. Godkjenning av årsberetning og regnskap med kommentarer

8. Godkjenning av handlingsplan

9. Budsjett

10. Innkomne saker

11. Styrets orientering

11. Valg

12. Tid og sted for neste generalforsamling

13. Eventuelle saker

 

Saker som ønskes tatt opp utenom sakslisten, samt saker som ønskes strøket av sakslisten, krever 4/5 flertall av de stemmeberettigede. Saker kan strykes av sakslisten med alminnelig flertall.

 

  

5. Valg/votering

Valg skal foregå skriftlig. Ved valg og avstemninger - bortsett fra valg som leder - gjelder alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet ved valg, foretas omvalg.

Jfr. § 5A 2.

 

Annen stemmegivning enn valg foregår ved håndsopprekning, dersom ingen stemmeberettigede forlanger skriftlig avstemming. Hver stemmeberettiget har en stemme. I tilfelle stemmelikhet teller lederens stemme som dobbeltstemme.

 

  

  

B: Ekstraordinær generalforsamling

Det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling når det besluttes av landsgruppens styre eller forlanges av minst 25 % av medlemmene i faggruppen

Ekstraordinær generalforsamling skal kunngjøres minst en måned før det finner sted. Dokumenter som vedrører den eller de saker som forårsaker at møtet holdes, skal sendes lokale faglige grupper straks vedtaket om møtet er fattet.

 

§ 8

Kommunikasjon og samarbeid

Henvendelse fra Norsk Sykepleierforbund sentralt til evt. lokale faggrupper skjer gjennom faggruppens styret. Henvendelse fra evt. lokale faglige grupper til Norsk Sykepleierforbund sentralt, sendes gjennom faggruppens styre med kopi til fylkesstyret.

 

 

 

 

§ 9

 Årsberetning, regnskap, handlingsplan og budsjett

A: Årsberetning

Faggruppens styre skal hvert år sende årsberetning over sin virksomhet til NSF.

 

Eventuelle lokale faggrupper, faglige og faste utvalg av NSF,FV skal hvert år sende årsberetning til faggruppens styre.

 

Faggruppens årsberetning skal inneholde:

1. Medlemstall per 31.12

2. Faggruppens styre og utvalgs sammensetning

3. Oversikt over faggruppens virksomhet

 

B: Regnskap

Regnskap med kommentarer sendes Norsk Sykepleierforbund hvert år. Faggruppens regnskap med kommentarer, revidert av registrert revisor framlegges for generalforsamlingen for godkjenning.

 

C: Handlingsplan og budsjett

Faggruppens styre utarbeider handlingsplan og budsjett med kommentarer for hele valgperioden. Budsjettforslaget sammen med kommentarer forlegges generalforsamlingen for godkjenning

 

 

§ 10

 Kontingent

Faggruppens kontingent fastsettes av generalforsamlingen. Medlemskontingenten for inneværende år skal være betalt innen utgangen av april måned. Kontingenten pr.01.01.09 er kr.300,-

 

§ 11

Utmelding

Utmelding må skje skriftlig til Medlemsservice i Norsk Sykepleierforbund. Kontingent for inneværende år må betales.

 

Medlemskap opphører for medlem som står til rest med kontingent ved årsskiftet. Denne kontingententrestansen må betales før nytt medlemskap kan oppnås. Kravet om restkontingent bortfaller etter tre år.

 

§ 12

Vedtektsendring

Endring av faggruppens vedtekter, med unntak av §12, må vedtas av generalforsamlingen med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Faggruppens styre kan gi forslag om vedtektsendringer midlertidig virkning fram til førstkommende ordinære generalforsamling. For at vedtaket skal være gyldig, må minst 4 styremedlemmer ha stemt for forslaget.

 

 

 

 

 

 

§ 13

Oppløsning

Beslutning om oppløsning krever 5/6 flertall av de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Ved oppløsning skal faggruppens midler oppbevares i fem år. Dersom ikke ny faggruppe er dannet innen denne tidsfrist, tilfaller midlene Norsk Sykepleierforbund.