European Federation of Public Services Unions - EPSU

Av NSF

EPSU er den europeiske føderasjonen for stat-og kommune ansatte. Den består av fagforeninger innenfor offentlig sektor i EU- og EØS området og 215 fagforeninger er tilsluttet med 8 millioner medlemmer. Kongress finner sted hvert femte år, siste kongress var i 2009. NSF har to delegater.

NSFs nestleder er møtende vara i styret. Fagforbundet har begge de faste plassene, NSF og NTL har møtende varaplasser.  EPSU har fire faste komiteer (statlig sektor, kommunal sektor, helse-og sosialsektor og allmennyttige verk). Hvert land kan ha en representant og en vararepresentant i hver komitè. NSF har vararepresentanten i komiteen for helse-og sosialsektoren, ved nestleder. I tillegg deltar internasjonal sekretær som teknisk rådgiver. Komiteen behandler spørsmål av relevans for så vel sosial dialog som mer fagpolitiske problemstillinger. Den faste representanten er fra Fagforbundet, og komiteen møtes to ganger årlig.

I den sektorielle komiteen som er etablert for sosial dialog innen europeisk sykehussektor, har NSF plass som observatør i plenumskomiteen (nestleder/internasjonal sekretær) og har tidligere hatt en representant i en arbeidsgruppe for rekruttering og ivaretakelse av personell, inkludert internasjonal migrasjon (internasjonal sekretær). 

I forhold til fagbevegelsen i Europa blir det lagt vekt på anstendig arbeidsliv, større sosial sikkerhet for arbeidstakere og sterkere regulering av finansmarkedene.  Etter at banker og finansinstitusjoner er kommet ut av den verste krisen, ser myndigheter til nye syndebukker og offentlige tjenester blir i økende grad utsatt for kutt, for å nedbetale gjeldskrisen. Fagbevegelsen jobber hardt for å synliggjøre viktigheten av å styrke og investere i offentlige tjenester, at det kan bidra i sin tur til økt vekst og sysselsetting.

Innen EPSU arrangeres med jevne mellom-rom konferanser, ikke minst innen sosial dialog. Det er som regel forhandlings-avdelingen, heltidsvalgt forbundsledelse og spesialrådgiver som deltar i disse - sistnevnte primært i sammenhenger med overslag til arbeidet innen EFN og EPSUs faste komitè for helse- og sosialsektoren.

Hovedfokus i alt EPSU arbeid gjennom 2010 og 2011 er den økonomiske krisen, konsekvenser og tiltak. De viktigste områdene EPSU jobber med som NSF følger med på er:

Aldrende befolkning og arbeidsstyrke.
En større studie er foretatt av forskere innen EPSU om eldre omsorg, NSF bidro med innspill. Studien tok for seg organisering av eldreomsorg, kompetanse, behov og arbeidsforhold.

Rekruttere og beholde.
Dette har EPSU og HOSPEEM (tilsvarende EPSU på arbeidsgiversiden for sykehusansatte) jobbet med over lengre tid og i desember 2010 ble et rammeverk signert som skal følges opp fremover av alle organisasjonene. NSF ga sin positive tilslutning til rammeverket.

Arbeidstidsdirektivet.
Som sak er ikke dette med i arbeidsprogrammet, da det ikke vil være mulig for EPSU og HOSPEEM å nå en felles avtale og det er derfor ikke del av den sosiale dialog. EPSU er derimot aktivt med i oppfølgingen rundt direktivet, ikke minst i konsultasjonsprosessen som hadde høringsfrist 28. februar 2011. Saken tas opp i siste halvdel av 2011 og det danske formannskapet i 2012 vil ha det på sin agenda.

Arbeidsstyrken.
I tillegg til at arbeidsstyrken er aldrende, er EPSU opptatt av balanse i arbeidslivet og tiltak for rekruttering av ungdom

New skills and jobs.
Utvikling på området med livslang læring, nye ferdigheter og kvalifikasjoner til fremtidens jobber. EPSU følger flaggskipet til EU 2020 rundt ”Agenda for nye ferdigheter og jobber”, konsultasjonsprosessen rundt direktivet om gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner spesielt. 

Mobilitet/migrasjon/sosial dumping.
EPSU har hatt flere større prosjekter for å samle informasjon og eksempler fra medlemslandene rundt erfaringer med migrasjon og sosial dumping. Det har blant annet vært gjennomført et større prosjekt hvor man så på hvordan fagforeninger kan involvere seg for å rekruttere utlandsk arbeidskraft inn i fagforeninger og slik spre mer informasjon og skape oppmerksomhet rundt både gode og dårlige eksempler på integrasjon av utlandsk arbeidskraft.

EPSU, European Federation of Public Service Unions sender ut en regelmessig nyhetsoppdatering om hva som skjer med offentlige tjenester, utviklinger i offentlige tjenester i Europa. Denne kan du abonnere på.

Du kan melde deg som abonnent ved å sende epost til Penny Clarke (pclarke@epsu.org) eller Anneke Krijger (akrijger@epsu.org), og merke eposten med Public Services Monitor.