Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven

Av NSF, 11.06.2014

- Arbeidsmiljøloven er fleksibel nok som den er, sier forbundsleder i NSF, Eli Gunhild By.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har i dag lagt fram endringer som vil bli foreslått i Arbeidsmiljøloven.  Det foreligger så langt bare fragmenter fra endringsforslaget. Derfor er det vanskelig å kommentere detaljer i forslaget. Det som likevel er klart er at Regjeringen følger opp sin varslede politikk om å svekke arbeidstakers rettigheter til fordel for arbeidsgiversiden. 

Dagens arbeidstidsregler er et resultat av trepartssamarbeidet. De varslede lovendringene bryter med en langvarig tradisjon for at arbeidstidsspørsmål forhandles mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Denne ordningen har bidratt til å redusere konfliktnivået i arbeidslivet.

– Vi vil gå grundig inn i forslagene, og vi vil aktivt arbeide overfor både regjering og storting for å sikre medlemmenes rettigheter, sier By.

Våre tariffavtaler bygger på de arbeidstidsbestemmelsene vi så langt har vært enige om. Når Regjeringen endrer loven, endrer de også på forutsetningene for gjeldende tariffavtaler.

 - La meg gjøre en ting klart, det sykepleierne taper på lovsiden vil vi kreve inn på tariffsida, sier By.

En økt adgang til midlertidig ansettelse er et angrep på retten til fast ansettelse. Alle som har vært midlertidig ansatt har kjent usikkerheten på kroppen. Denne lovendringen rammer de aller svakeste ekstra hardt, og vil gjøre det vanskeligere for flere i det norske arbeidsmarkedet.

Les mer om forslagene her. http://www.regjeringen.no/nb/dep/asd/aktuelt/nyheter/2014/Fakta-om-forslagene-til-endringer-i-arbeidsmiljoloven.html?id=762498

Regjeringen sender ut høringsdokumentet 25. juni. NSF vil gå grundig inn i det.