Mobilt intensivt team fremmer pasientsikkerhet og fagutvikling på SUS

Av Arild Berland, 27.06.2014

Sykepleier Anne Margrethe Lindanger ved avdeling 6G på SUS er ikke i tvil om at innføring av MIT (Mobilt intensivt team)  bidrar til bedre sykepleie og bedre pasientsikkerhet. Ordningen som startet som et prosjekt er nå implementert i hele kirurgisk divisjon.

Denne artikkelen er første gang publisert i NSF Lokalen 2-2014

 

MOBILT INTENSIVT TEAM 
- pasientsikkerhet og fagutvikling

av Arild Berland, rådgiver NSF Rogaland

 

Ved kirurgisk divisjon i Helse Stavanger har alle sykepleiere , leger og sykepleierstudenter et blått kort i uniformslommen. Der står kriteriene for hvilke endringer i pasientens vitale parametre som tilsier at sykepleier skal  kontakte postlege og avklare om mobilt intensivt team (MIT) skal sammenkalles.  I løpet av 20 minutter skal teamet samles på sengeposten for å vurdere pasienten og bli enige om tiltak og forordninger. 

 

Hva er MIT?

* Et velfungerende system - måling av vitale parameter - for tidlig oppdagelse og behandling av ustabile pasienter på kirurgiske sengeposter

* Målet er å redusere unødvendig intensivbehandling - og redusere antall hjertestans og uventede dødsfall

* Systemfestet samarbeid med intensivavdelingen

«Mobilt intensivt team innebærer at sykepleiere på sengepost døgnet rundt skal kontakte postlege om pasientens tilstand endrer seg på en slik måte at den kommer innenfor de såkalt MIT-kriteriene. Sammen blir de enige om å sammenkalle MIT team. MIT teamet består av sykepleier og lege på sengepost, intensivlege og intensivsykepleier.  Innen 20 min vil teamet da treffes på sengeposten, vurdere pasienten, gi råd og iverksette tiltak», forklarer sykepleier og NSF-tillitsvalgt Anne Margrethe Lindanger.

Inspirasjon og kunnskap om mobilt intensivteam har Helse Stavanger hentet fra Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Forskning gjennomført på Karolinska viser at innføring av MIT-team og nye rutiner og kurver for målinger og observasjoner reduserte antall hjertestanser med 5-6 pr år. Internasjonal forskning bekrefter det samme.

Prosjektgruppen for innføringen av MIT i kirurgisk divisjon har bestått av Sigrunn Anna Qvindesland sykepleier og SAFER-kontakt for SUS, Brit Sæthre Hansen Ph.D. sykepleier, Peter Deuschl anestesilege og prosjektleder Bente Rossavik, fagutviklingssykepleier.

Lindangers post 6G og naboposten 6H var pilotposter og de første som innførte MIT-team for om lag to år siden.  «Allerede første dagen hadde vi en pasient som oppfylte MIT-kriteriene.  Teamet ble sammenkalt og et hjerneslag under utvikling ble behandlet og reversert slik at følgene ble langt mindre alvorlige for pasienten enn de ville blitt om vi ikke hadde handlet så raskt», sier Lindanger til NSF Lokalen.

I dag er MIT-team-ordningen implementert i hele kirurgisk divisjon og er under innføring i medisinsk divisjon

Bedre sykepleie med MIT

Mobilt intensivteam forutsetter at sykepleierne har et kontinuerlig fokus på de observasjoner og målinger som viser eventuelle endringer i pasientens tilstand.  Relevante målinger på respirasjon og sirkulasjon gjøres nå to ganger daglig på alle inneliggende pasienter og føres på nye kurvesystemer tilpasset kriteriene. «Både sykepleiere og studenter blir mer målrettet i sine observasjoner».

Resultater fra målinger viser at ca. 80 % av pasientene blir igjen i moderposten etter et MIT tilsyn. Det vil si at en oppdager tidligere at pasientene er i ferd med å bli dårlige slik at utvikling av sykdom kan reverseres i tide.  I de aller fleste tilfellene er respirasjonsfrekvens (RF) og /eller lav oksygenmetning den utløsende faktor.

 «Vi har særlig erfart at dette er nyttig i forbindelse med sommerferieavviklingen – vikarene våre blir langt raskere funksjonsdyktige når de har forutsigbare rammer og oppgaver å forholde seg til », avslutter Lindanger.