Østfolds første AGS

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 17.08.2014

Wenche Hammer er den første sykepleieren i fylket som har gjennomført det treårige masterstudiet i avansert geriatrisk sykepleie. Høsten 2011 startet studiet ved Universitetet i Oslo. I juni i år var landets 11 første AGS, som er forkortelsen på sykepleiere i avansert geriatrisk sykepleie, klare. Nå gleder den erfarne sykepleieren seg til å ta i bruk sin nye kompetanse til beste for pasienter og ansatte i Eidsberg kommune. Og hun håper på flere AGS-kollegaer i Østfold.

- For en AGS er stetoskopet et viktig hjelpemiddel, sier Wenche Hammer, fylkets første sykepleier med master i avansert geriatrisk sykepleie.

Da Sykepleien skrev om studiet i 2011, beskrev professor Marit Kirkevold den nye sykepleierfunksjonen slik; - En AGS skal kunne gjennomføre systematiske kartlegginger av eldre menneskers helsetilstand, funksjon og egenomsorgsevne. I tillegg skal AGS ha kunnskap og ferdigheter i å utrede og iverksette behandling for vanlige helseplager hos eldre. Målet er å bedre kvaliteten og tilgjengeligheten på helsetjenestetilbudet til de sykeste gamle, spesielt i kommunehelsetjenesten. Studiet passer også for sykepleiere på sykehus. Den medisinske delen er viktig, fordi det gir en bedre sykepleie. AGS skal ikke bli "B-leger", understreket Kirkevold. 

USA har nær 50 års erfaring med sykepleiere med en liknende funksjon, som der kalles Nurse practitioner (NP). Også Canada, Australia og Storbritannia har lang erfaring med NP. I dag har mer enn 60 land etablert NP/AGS, blant annet Sverige og Finland. Samhandlingsreformen har vist at Norge trenger sykepleiere med fordypet kunnskap innen farmakologi, undersøkelse, pleie og behandling av skrøpelige eldre. 

Berømmer arbeidsgiver

Wenche Hammer har jobbet som avdelingssykepleier i hjemmesykepleien i Eidsberg kommune siden 2008. Etter hvert oppdaget hun at hun savnet klinisk arbeid og pasientkontakt. Som leder ble det mye administrasjon og personalarbeid. Hun ga sin leder tilbakemelding på at hun ønsket andre utfordringer og derfor var på jobbjakt. Virksomhetsleder Dag Fosser, som er Wenches sjef, oppfordret henne til å søke på AGS-studiet. Han hadde vært på universitetets informasjonsmøte om studiet og så at kommunen ville trenge denne kompetansen. Eidsberg kommune har gitt Wenche permisjon med lønn i studietiden. Både politikere og administrasjon har vært informert om studiet og hvilken betydning AGS-kompetanse vil kunne ha for kommunen. Alle har støttet dette underveis og kommunen har opprettet en egen stilling for henne. Og Eidsbergs nye AGS har fått masterlønn. 

Skal jobbe klinisk

- Som AGS skal jeg jobbe i nær kontakt med pasienter og pårørende, understreker Wenche. Ettersom hun er den eneste AGS, arbeider hun dagtid. Med flere AGS ville det kanskje vært aktuelt å jobbe turnus, avhengig av hvordan kompetansen best nyttiggjøres. Wenche vil også bidra med undervisning og veiledning av sykepleiere, studenter og annet helsepersonell i kommunen. - I høst starter vi opp et prosjekt der jeg skal lede en såkalt virtuell avdeling. Den består av pasienter over 65 år som skrives ut fra sykehus/Helsehus til kommunehelsetjenesten. Disse vil få en tettere oppfølging av meg i samarbeid med fastlegene. Fysio-/ergoterapeut blir også faste samarbeidsparter sammen med hjemmesykepleien. Oppfølgingen vil vare 2-4 uker for å stabilisere pasienten etter hjemkomst fra sykehus. Medikamentlister vil bli gjennomgått, vurdert og samordnet. Klinisk oppfølging av helsetilstanden med utarbeidelse av en oppfølgingsplan er noen av de faste tiltakene. Kommunen har fått økonomiske midler fra en frivillig organisasjon som har blitt brukt til innkjøp av diverse medisinteknisk utstyr. Dette handler for eksempel om muligheter for å analysere ulike blodprøver i løpet av kort tid. Dette vil kunne bidra til å avklare blant annet elektrolyttforstyrrelser, nyrefunksjon, infeksjon og leverstatus, forklarer Wenche. Blærescanner er at annet hjelpemiddel som er innkjøpt – og som kan være aktuelt i bruk hos pasienter med recidiverende urinveisinfeksjoner eller problemer med resturin.

Studiet har gitt henne god trening i systematisk undersøkelse av pasienten fra topp til tå. Inspeksjon, palpasjon, perkusjon og auskultasjon er undersøkelsesmetodikk de nyutdannede AGS er blitt opplært i. Det er også tilknyttet en lege som medisinskfaglig rådgiver i prosjektet, og som vil kvalitetssikre Wenches nye funksjon og sykepleierrolle. - For en AGS er stetoskopet et viktig hjelpemiddel, understreker Wenche. 

Ønsker seg AGS-kollegaer i Østfold

Takket være en leder som så behovet og oppfordret til å ta utdanning fikk Eidsberg fylkets første AGS. Nå ønsker mastersykepleieren seg flere kollegaer. Helsedepartement og -direktorat samt KS har fulgt studiet og er svært positive til den nye sykepleierfunksjonen. Hun håper de kan bidra til at helse-Norge utdanner flere AGS og tar i bruk den nye kompetansen. - Det hadde vært fint om hver kommune hadde minst en avansert geriatrisk sykepleier, sier fylkets nye AGS. Hun er opptatt av at utdannelse og bruk av AGS blir satt i system og ikke bare er basert på ildsjeler blant ansatte og ledere. - Dessuten trenger vi alternative karriereveier for sykepleiere. Denne utdanningen, som i følge Nokut har fått topp score av studentene, vil gjøre det mer attraktivt å jobbe som sykepleier i kommunehelsetjenesten. Vi trenger gode tiltak som både kommer pasientene og fagmiljøet til gode og som kan styrke rekrutteringen til en viktig helsetjeneste, avslutter Østfolds første avanserte geriatriske sykepleier Wenche Hammer.  

Mer informasjon om AGS finner du her;
https://www.youtube.com/watch?v=SNnwhsKm6QI  og https://www.youtube.com/watch?v=Asdxucc-LGg  

Les også Eidsberg kommunes omtale av AGS Wenche Hammer; http://www.eidsberg.kommune.no/landets-foerste-avanserte-geriatriske-sykepleier.5555230-194635.html