NSFs faggruppe for veiledere. Vedtekter

Av Turid Neverdal Almvik, 10.10.2014

Vedtekter, endret etter malen vedtatt på NSFs landsmøte 2011

 

Vedtekter for NSFs FAGGRUPPE FOR VEILEDERE

 

Endret etter NSFs landsmøte i 2011

 

§ 1 Navn

Norsk Sykepleieforbunds faggruppe for veiledere. Forkortet NSF, FV 

 

§ 2  Medlemskap og medlemsrettigheter

 

A: Medlemskap

Medlemskap i faggruppen er åpen for medlemmer av NSF som er godkjente veiledere, og/eller sykepleiere med høyskoleutdanning innen veiledning, interesse og/eller erfaring med veiledning.

 

B: Æresmedlemmer

Styret gis mulighet til å oppnevne æresmedlemmer i faggruppen.  Æresmedlemskap gis der vedkommende på en særskilt måte har bidratt til faggruppens virke nasjonalt eller internasjonalt.

 

C: Stemmerett

Medlemmer som er à jour med kontingent til NSF og faggruppen har stemmerett og er

valgbare. Det samme gjelder æresmedlemmer som også tilfredsstiller ordinære krav til

medlemskap.

 

§ 3 Formål

 

Faggruppen  er forpliktet til å følge NSFs formål og prinsipper og skal vektlegge de av NSFs  prioriteringer som har generell og/eller spesiell gyldighet for faggruppens virkeområde.

Det vil si:

A: Faggruppen for veiledere

  1. Er en faggruppe for offentlig godkjente sykepleiere med medlemskap i NSF som arbeider med eller har interesser innen veiledning.
  2. Er pådriver for utvikling av faglig veiledning i sykepleietjenesten som tjener befolkningens behov for sykepleie
  3. Er inspirator for nye forståelsesrammer og metoder innen feltet faglig veiledning.
  4. Arbeider for å knytte veiledning opp mot kvalitets- og kompetanseutvikling
  5. Arbeider for kunnskapsutvikling innenfor veiledning og sykepleie gjennom evaluering og forskning
  6. Medvirker til utvikling i sykepleietjenesten
  7. Holder oversikt over den veiledningen som drives innen sykepleietjenesten i Norge.

      Er bindeledd mellom NSF og faggruppens medlemmer

  1. Har kontakt med NSFs godkjenningskomité for veiledere
  2. Holder kontakt med Nordisk Forum for sykepleiefaglige veiledere
  3. Arbeider for kompensasjon for veilederkompetanse

 

B: Utover de formål som er spesifikke for faggruppe for veiledere skal gruppen:

1. Skape møteplass for fag‐ og kunnskapsutvikling

2.  Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet

3. Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings‐ og erfaringsbasert kunnskap

4. Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet

5. Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag‐ og

helsepolitiske prioriteringer

6. Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet for sitt

fagområde

 

§ 4 Generalforsamlingen

A: Generalforsamlingen er faggruppens høyeste myndighet. Den holdes hvert annet år.

I de år NSF har landsmøte må generalforsamlingen holdes innen landsmøtet starter.

1. Adgang: Generalforsamlingen er åpen for de av faggruppens medlemmer som har meldt sin tilstedeværelse innen den frist styret fastsetter og som har gyldig medlemsbevis i NSF og faggruppen.

 

2. Saksliste:

Enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og faggruppens styre kan foreslå saker for  behandling i generalforsamlingen. Sakene må være sendt faggruppens styre minst 5 uker før generalforsamlingen holdes.

Saksliste og saksdokumenter kunngjøres på faggruppens nettside senest 2 uker før

generalforsamlingen holdes.

Sakslisten foreslås av faggruppens styre og godkjennes av generalforsamlingen. Saker

som ønskes tatt opp utenom sakslisten krever 4/5 flertall av tilstedeværende

stemmeberettigete. Saker kan strykes fra sakslisten med alminnelig flertall.

 

Følgende poster er obligatoriske:

‐ Registrering av antall stemmeberettigede

‐ Oppnevning av ordstyrer(e)

‐ Godkjenning av sakslisten

‐ Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen

‐ Oppnevning av utvalg for oppdrag under generalforsamlingen

- Gjennomgang av faggruppens virksomhet, herunder årsberetning og regnskap for de foregående to år.

- Godkjenning av faggruppens overordnede satsningsområder og økonomiske føringer for de neste to år.

- Valg av faggruppeleder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer, leder, medlemmer og varamedlemmer i nominasjonskomiteen (valgkomiteen), Evt. øvrige valg som følge av faggruppens vedtekter.

- Eventuelle saker

 

 

3. Valg og votering:

- Valg skal foregå skriftlig. Faggruppeleder må for å være valgt ha minst 50 % av de avgitte

stemmer. Oppnås ikke slikt flertall, foretas omvalg. Får fremdeles ingen kandidat det

nødvendige flertall, foretas omvalg mellom de to kandidater som ved første omvalg

oppnådde flest stemmer. Blanke stemmer betraktes som ikke avgitte stemmer.

 

Ved andre valg og annen avstemming hvor ikke annet er bestemt i vedtektene, gjelder alminnelig  flertall av de avgitte stemmer.

Tilsvarende gjelder for valg av nominasjonskomiteens leder.

Dersom ikke noen stemmeberettiget forlanger skriftlig stemmegivning, foregår annen

avstemming enn valg ved håndsopprekking eller elektronisk avstemming.

 

B: Ekstraordinær generalforsamling: Det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling når det kreves av en av følgende instanser:

1. Faggruppens styre

2. Minst 50 % av lokale faggrupper

3. Minst 25 % av medlemmene.

Møtet skal kunngjøres minst fire uker før det finner sted. Dokumenter som vedrører den

eller de saker som forårsaker at møtet holdes, skal kunngjøres på faggruppens nettsider

snarest mulig og senest innen to uker før ekstraordinær generalforsamling holdes.

Dersom ekstraordinær generalforsamling fører til at faggruppens styre må nedlegge sin

funksjon, velges et interim styre som fungerer frem til neste ordinære generalforsamling.

På tilsvarende måte velges interime medlemmer av styret, samt varamedlemmer, dersom så

mange medlemmer/varamedlemmer nedlegger sine verv at styret ikke lenger er funksjons –

dyktig. Dette styret har de samme rettigheter og plikter som et vanlig styre i faggruppen.

§ 5 Styret

A. Plass i organisasjonen:

Styret er faggruppens høyeste utøvende organ mellom generalforsamlingene. Det står

ansvarlig overfor generalforsamlingen og overfor NSFs forbundsstyre, sistnevnte i forhold til

de krav som må imøtekommes for å være en godkjent faggruppe i NSF.

 

B. Styret skal:

1. Lede faggruppens virksomhet og forvalte gruppens midler

2. Fatte vedtak om årlige budsjett‐ og handlingsplaner, godkjenne årsberetning og årlige

regnskaper. NSFs generalsekretær skal underrettes om styrets vedtak.

3. Ta initiativ i sykepleiefaglige spørsmål som har betydning for faggruppens medlemmer

4. Behandle innkomne saker fra enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og NSFs sentrale

organer

5. Oppnevne ad hoc utvalg for særlige oppdrag

6. Påse at faggruppens vedtekter til enhver tid er i samsvar med faggruppenes

vedtektsmodell og prinsipper nedfelt i NSFs vedtekter.

7. Oppnevne nye medlemmer og varamedlemmer av nominasjonskomiteen, dersom så

mange medlemmer/varamedlemmer har fått varig forfall at komiteen ikke lenger er

funksjonsdyktig.

8. Ha kontakt med NSFs godkjenningskomité.

 

C: Valg og sammensetning:

1. Styret består av leder, nestleder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.  

2. Styret velges av generalforsamlingen for en periode av to år. Gjenvalg

kan skje.

3. Leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges skriftlig ved egne valg. Leder velges direkte. For øvrig konstituerer styret seg selv.

4. Styret bør ha medlemmer fra alle de fire helseregionene og bør helst være representert fra ulike typer praksisfelt.

5. Dersom leder får varig forfall, fungerer nestleder som faggruppens leder ut valgperioden

6. NSFs generalsekretær skal til enhver tid være underrettet om sammensetning av

faggruppens styre.

 

 

 

D. Nyvalg:

Dersom så mange medlemmer/varamedlemmer i styret får varig forfall i løpet av

generalforsamlingsperioden at styret ikke lenger er funksjonsdyktig, skal

nominasjonskomiteen administrere et suppleringsvalg, basert på uravstemning blant

stemmeberettigede medlemmer.

 

E. Styremøter:

1. Styremøter holdes minst 2 ganger årlig, og ellers så ofte lederen eller minst tre av styrets

medlemmer finner det nødvendig. Det skal føres protokoll fra styrets møter

2. Innkalling til møte, saksliste, nødvendige bilag og protokoll fra foregående møte skal i

alminnelighet være sendt medlemmer og varamedlemmer minst 4  uker før møtet holdes.

3. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av totalt antall stemmeberettigete medlemmer

og varamedlemmer er til stede

4. Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt i

faggruppens vedtekter. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

 

 

F. Sentralt fagforum

Leder av NSF-FV er medlem av Sentralt Fagforum i NSF, med nestleder som personlig varamedlem.

 

 

§ 6 Nominasjonskomiteen (valgkomiteen)

 

A. Mandat:

Nominasjonskomiteen innstiller for valg som skal skje under generalforsamlingen.

Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens åpning. For øvrig skal

nominasjonskomiteen utføre sin funksjon i samsvar med valgreglement godkjent av

generalforsamlingen. Valgreglementet skal være i samsvar med de prinsipper som gjelder

for valg under NSFs landsmøte.

B. Sammensetning:

Nominasjonskomiteen velges av generalforsamlingen og består av leder, minimum 2

medlemmer og minimum 2 varamedlemmer. Valget gjennomføres uten forutgående

innstilling. Nestleder velges av og blant nominasjonskomiteens medlemmer. Gjenvalg kan skje.

C: Nominasjonskomiteen trer i kraft umiddelbart etter generalforsamling og fungerer fram til neste generalforsamlings avslutning. De valgtekniske funksjoner ivaretas av valgkomiteen.

 

 

Medlemmer i faggruppens styre skal ikke velges til nominasjonkomiteen.

Dersom et av nominasjonskomiteens medlemmer står for valg til styret, må vedkommende tre ut av sin funksjon i komiteen.

 

§ 7 Lokale faggrupper

A. Generelt:

Faggruppen kan organiseres med eller uten lokale faggrupper. Ved etablering av lokale

faggrupper skal disse avgrenses i henhold til NSFs lokale struktur (fylkesledd). Lokale

faggrupper etableres innen de enkelte fylkesledd, slik faggruppens styre bestemmer. Styret

kan beslutte at lokale faggrupper også kan etableres på tvers av fylkesgrensene. NSFs

generalsekretær skal til enhver tid være underrettet om lokal struktur for faggruppen.

Faggruppens styre godkjenner også eventuell oppløsning av en lokal faggruppe. Eventuelle

gjenværende midler tilfaller faggruppen.

 

B. Lokale besluttende organer:

Lokale faggrupper skal struktureres med årsmøte (minimum hvert annet år), som velger et styre som utøvende organ mellom årsmøtene. Styret skal bestå av minimum en leder og en nestleder, antall personer i styret bør ikke overstige 5 og i tillegg er det anledning til å ha 2 varamedlemmer. Det lokale styret er ansvarlig for den lokale faggruppens virksomhet overfor årsmøte og NSF-FV styre. Den lokale faggruppen kan ha egne vedtekter, de må da samsvare med NSF-FV sine vedtekter.

 

C. Vedtektsmodell for lokale faggrupper: 

Vedtektsmodell for lokale faggruppers drift, struktur, valg osv. vedtas av faggruppens

generalforsamling. Basert på denne modellen godkjenner faggruppens styre eventuelle avvik

for den enkelte lokale faggruppe. NSFs generalsekretær skal underrettes om den

vedtektsmodell generalforsamlingen har vedtatt, samt eventuelle lokale avvik fra denne.

 

  

 

§ 8 Kontingent

 

Faggruppens kontingent fastsettes av generalforsamlingen og innkreves av NSF.

Rutiner og bestemmelser vedrørende purring, kontingentrestanse, automatisk utmelding m.m. vil for øvrig være i samsvar med kontingentbestemmelser i NSF.

Æresmedlemmer betaler ingen kontingent.

 

§ 9 Innmelding og utmelding

 

Inn- og utmelding skjer til NSF .

 

§ 10  Årsberetning, regnskap, handlingsplan og budsjett

 

A.        Beslutningsorgan:

Faggruppens årsberetning, regnskap og budsjett godkjennes av faggruppens styre.

 

B.        Administrativ oppfølging:

Føring av faggruppenes regnskaper, inklusive regnskap for faggruppenes lokalgrupper,

ivaretas av NSF, som også besørger relevante innberetninger til offentlige myndigheter.

 

C.        Registrering: Faggruppens styre er ansvarlig for registrering i offentlig  organisasjonsregister

 

§ 11     Medlemskap i andre organisasjoner

 

Beslutning om medlemskap i andre organisasjoner fattes av generalforsamlingen, og må

deretter godkjennes av NSFs forbundsstyre. Tilsvarende prosedyre gjelder for eventuell

utmelding.

 

§ 12     Suspensjon/eksklusjon

Suspensjon eller eksklusjon av et medlem kan kun besluttes av forbundsstyret, i samsvar med

NSFs vedtekter.

 

§ 13 Verv og ansettelse i NSF

Vedtektsfestete verv i faggruppens sentrale og lokale organisasjonsledd, samt i sentralt og

lokalt fagforum, kan ikke kombineres med ansettelsesforhold i NSF. Verv som leder av

sentralt fagforum kan ikke kombineres med verv i forbundsstyret.

§ 14 Habilitetsregler

Forvaltningslovens regler når det gjelder inhabilitet har tilsvarende anvendelse for

saksbehandling i faggruppens besluttende organer. Når det på forhånd er klart eller

sannsynlig at et medlem i det aktuelle besluttende organ blir ansett som inhabil under

behandling av en sak, skal vedkommende fratre under behandlingen av saken.

 

§ 15 Vedtektsendringer

A. Kvalifisert flertall for vedtak:

Endringer i faggruppens vedtekter må vedtas med 2/3 flertall av tilstedeværende

stemmeberettigete i generalforsamlingen.

 

B. Forberedelse av vedtektsendringer:

Forslag om vedtektsendringer må være faggruppens styre i hende senest 3 måneder før generalforsamlingen holdes. Alle forslag om vedtektsendringer forelegges NSFs generalsekretær til vurdering før forslagene behandles. Dersom vedtak fattes uten at slik forutgående vurdering er foretatt, effektueres vedtaket etter at generalsekretær har

bekreftet samsvar med gjeldende modell for faggruppenes vedtekter og øvrige prinsipper

nedfelt i NSFs vedtekter.

 

C. Dispensasjoner:

Dispensasjon fra faggruppens vedtekter kan vedtas av faggruppens styre. Dersom saken

innebærer dispensasjon fra modell for faggruppenes vedtekter, avgjøres saken av

forbundsstyret. Vedtak om dispensasjon krever at minst 2/3 av styrets stemmeberettigete medlemmer stemmer for forslaget.

 

 

§ 16     Oppløsning

 

A. Beslutning:

Beslutning om oppløsning av faggruppen krever 5/6 flertall blant tilstedeværende

stemmeberettigete i generalforsamlingen, og må bekreftes av NSFs forbundsstyre.

 

B. Disponering av gjenværende midler:

Ved oppløsning skal faggruppens midler tilfalle NSF. Midlene skal stå urørt i 10 år, i fall

ny faggruppe etableres og godkjennes i løpet av denne perioden.

 

C. Fusjonering:

Dersom faggruppen oppløses for å fusjonere med en eller flere andre godkjente

faggrupper i NSF, tilfaller midlene den nye faggruppen under forutsetning av at denne

godkjennes av NSFs forbundsstyre.