Prinsipper for gode omsorgstjenester

Av NSF

I 2012 utarbeidet Norsk Sykepleierforbund, Kirkens Bymisjon, KS, FO, Fagforbundet, Pensjonistforbundet og Helse- og omsorgsdepartementet i fellesskap åtte prinsipper for gode omsorgstjenester. 

Prinsippene er viktige, fordi de setter fokus på kvalitet på tjenestetilbudene, og er en rettesnor i arbeidet overfor pasienter som har langvarige hjelpebehov, ofte med stor grad av kompleksitet.

Formålet med prinsippene er at den enkelte pasient skal sikres omsorgstjenester av god kvalitet. Hva  som oppleves som god kvalitet vil variere fra menneske til menneske, og er avhengig av personlige verdier og erfaringer. Det er derfor viktig at den enkeltes ønsker og behov legges til grunn når tjenestene utformes. Gode omsorgstjenester skapes i møtene mellom bruker og ansatt. Kvalitetsarbeid er en kontinuerlig prosess, som krever møteplasser og verktøy for refleksjon, i tillegg til mot og engasjement fra ledere og ansatte.

Prinsippene for gode omsorgstjenester er ment som utgangspunkt for refleksjon og kulturbygging i tjenestene, og er ett av flere verktøy ledere kan benytte i det lokale kvalitetsforbedringsarbeidet.

Planer med gode intensjoner og erklæringer, og andre styrende dokumenter kan i mange sammenhenger virke fjernt fra hverdagens praksis i sykehjem og hjemmesykepleie. 

Norsk Sykepleierforbund mener at både innholdet og formen på prinsippene gir et godt grunnlag for å utvikle helse- og omsorgstjenesten videre.