Ansvars- og oppgavefordeling i helse- og omsorgsektoren

Av Lise Færevaag, 14.10.2014

Omfordeling av ansvar og oppgaver blir et viktig virkemiddel i fremtidens helse- og omsorgstjeneste. En ny ansvars- og oppgavefordeling er ikke et mål i seg selv, men et middel for å kunne tilpasse helsetjenestene til befolkningens behov. 

Nye politiske mål, endringer i behov eller endringer i tilgangen på menneskelige og økonomiske ressurser kan nødvendiggjøre nye måter å utføre oppgavene på. Samhandlingsreformen kan ses på både som et svar på hvordan nye og utvidede roller for helsepersonell i kommunene, med utgangspunkt i endringer i oppgavefordelingen, kan være et virkemiddel for å oppnå god bruk av tilgjengelige helsepersonellressurser.

Utviklingen gir både muligheter og utfordringer når det gjelder den enkelte sykepleier og sykepleietjenesten. Behovet for helsetjenester er i endring og sykepleiernes kvalifikasjoner, roller og ansvar må tilpasses endringene. Det er viktig at sykepleierne aktivt bidrar til denne utviklingen på egne premisser og med bakgrunn i sykepleiens verdigrunnlag.

– Vi ser at ansvars- og oppgavefordeling - som et virkemiddel for å møte utfordringene i helsevesenet – tas i bruk av stadig flere og øker i omfang. Vi ønsker derfor å være delaktige i utviklingen og bidra til at det tas gode avgjørelser, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Norsk Sykepleierforbund har - med dette som bakgrunn - nedfelt åtte overordnede prinsipper for ansvars- og oppgavefordeling som vi mener må legges til grunn for arbeidet med en ny fordeling av roller, ansvar, oppgaver og funksjoner i fremtiden helse- og omsorgstjeneste.