Fakturering av medlemskontingent i faggruppene i NSF

Av Silje Severine Sætre, 07.11.2014

Fra og med 2015 vil faktureringsrutinene for faggruppene i NSF endres. Endringene blir som følger:

Medlemskap i NSF`s faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i november måned for påfølgende årskontingent. Dersom et medlem ønsker å melde seg ut av faggruppen, skal kontingenten betales for hele inneværende år. Utmelding må skje innen 31.12 for å unngå krav/påminnelse for neste kalenderår. Om et medlem står med restbeløp ved årets slutt, vil medlemskapet avsluttes. Kravet slettes ikke, men vil purres i henhold til NSF`s øvrige regelverk. Innmelding i faggruppen etter 1. oktober gir gratis medlemskap ut kalenderåret.