Kontigent

Av Turid Neverdal Almvik, 26.11.2014

Medlemskap i NSFs  faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i  november måned for påfølgende års kontingent. 

Dersom et medlem  ønsker å melde seg ut av en faggruppe, skal kontingent betales for hele  inneværende år. Utmelding må skje innen 31.12. for å unngå krav/påminnelse for  neste kalenderår.

Om et medlem står med  restbeløp ved årets slutt, vil medlemskapet avsluttes. Kravet slettes ikke, men  vil purres i henhold til NSFs øvrige regelverk.

Innmelding i  faggruppe etter 01.oktober gir gratis medlemskap ut  kalenderåret.