Fjellvettregler for regjeringen

Av NSF, 09.12.2014

Fjellvettreglene er fornuftige regler om hvordan vi skal ferdes på tur. De kan være nyttige og ha også i andre sammenhenger - for eksempel hvis du sitter i regjering og vil endre arbeidsmiljøloven. NSF har derfor laget arbeidsmiljøvettregler for regjeringen.

1. Meld fra hvor du går

Begrensningene i dagens arbeidsmiljølov er satt ut fra kunnskap om hva som er en forsvarlig innretning på arbeidstiden i et helse-, sikkerhetsmessig og velferdsmessig perspektiv. Loven ivaretar både arbeidstaker- og arbeidsgivers rettigheter. Da er det betimelig å spørre: Hvor har regjeringen tenkt seg? Hva er målet?

2. Vis respekt for arbeidstakerne

Sykepleiere og andre helsearbeidere har allerede belastende arbeidstidsordninger. Det fins mye forskning som dokumenterer at de påføres helserisiko som følge av turnusarbeid, med skiftende arbeidstider og nattarbeid. På toppen av dette skal disse arbeidstakerne nå påføres ekstra risiko ved utstrakt bruk av lange vakter. Vi frykter at en slik endring vil få konsekvenser i form av økt sykefravær, mer deltidsarbeid og utstøting/tidlig pensjonering blant sykepleierne. Det har vi ikke råd til.

3. Lytt til erfarne fagforeningsfolk

Som en organisasjon for over 100.000 sykepleiere vet vi at gode arbeidstidsordninger, med jevn arbeidsbelastning, bidrar til økt pasientsikkerhet. Forslagene som regjeringen har lagt frem understøtter ikke lovens formål om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Forslagene legger til rette for økt bruk av lange vakter og utvidet overtid, til tross for at forskning viser en økt risiko for ulykker, feil og helseskader når arbeidsperiodene forlenges.

4. Skaff dere kunnskap - Bruk hele kartet

Regjeringen viser til at det trengs mer forskning, blant annet om langturnus innenfor helse- og omsorg. Vi sier ja takk til mer forskning om hvordan arbeidstidsordninger virker inn på arbeidstakernes helse og evnen til forsvarlig jobbutførelse. Det betyr ikke at det bør åpnes opp for mer belastende arbeidstidsordninger. Vi har allerede forskning som dokumenterer at denne typen ordninger kan medføre helseskade og sikkerhetsrisiko. Vær heller «føre var» og utvis forsiktighet når det gjelder etablering av slike ordninger.

5. Stikk fingeren i jorda - Er det behov for mer fleksible arbeidstidsregler?

Det er grunn til å minne om at sykepleierne gjennom sin ordinære arbeidstidsordning, allerede utviser en betydelig grad av fleksibilitet. Sykepleiere jobber dag, kveld og natt, helger og høytider. De arbeider jevnlig ekstravakter og overtid og får forskjøvet allerede oppsatte vakter til andre tidspunkter, fordi arbeidsgiver har behov for det. Sykepleierne etterlyser ikke økt fleksibilitet i form av mer bruk av lange vakter. De frykter at de foreslåtte endringer i loven vil gi dem en enda tøffere arbeidshverdag.

6. Ikke undervurder søndag som felles fridag

Regjeringen foreslår utvidet adgang til arbeid på søndager og helgedager. Forslagene innebærer en nedbygging av søndagen som felles fridag i samfunnet. En felles fridag er av stor verdi, både for den enkelte arbeidstaker og for samfunnet som helhet. For sykepleiere som jevnlig må arbeide på søndager og helgedager, er fritiden på slike dager ekstra verdifull og et viktig bidrag til en turnus som lar seg forene med familie og sosialt liv.

7. Vend i tide, det er ingen skam å snu

Turnus med lange vakter vil kunne være forsvarlig enkelte steder, men slett ikke over alt. Derfor er det så viktig at det gjøres grundige og kompetente vurderinger i forkant, og at avtaler inngås av jevnbyrdige parter, slik at lokale tillitsvalgte ikke settes under press. Dagens lov ivaretar dette, ved at avtaler skal inngås med sentral fagorganisasjon. Så, ja: regjeringen bør så absolutt følge fjellvettreglene, og særlig denne: Vend i tide, det er ingen skam å snu!

Publisert i Dagsavisen 9. desember