Høringssvar til akuttutvalget

Av NSF, 19.12.2014

NSF har gitt høringssvar til akuttutvalgets delrapport om fremtidens organisering av de prehospitale tjenestene.

Akuttutvalget ble oppnevnt av regjeringen 4. oktober 2013 og ledes av fylkesmann Ann-Kristin Olsen. Utvalget skal utrede den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus og de frivilliges rolle i akuttberedskapen. Utvalget skal levere endelig rapport i desember 2015. I forbindelse med de varslede meldingene til Stortinget om nasjonal helse- og sykehusplan og fremtidens primærhelsetjeneste har utvalget utarbeidet en delrapport, som har vært på høring desember 2014. NSF har gitt innspill til utvalgets arbeid i forkant og har nå avgitt høringssvar til delrapporten.

– Utvalget peker på en rekke tiltak som vil kunne bidra til å sikre en bedre ressursutnyttelse i helse- og omsorgstjenesten generelt og knyttet til akuttberedskapen spesielt. Det er viktig, slik utvalget påpeker, å utnytte den kompetansen som allerede er i tjenestene på en bedre måte enn det gjøres i dag, om vi skal utvikle tjenestene i tråd med behovene fremover, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Forslag om tiltak knyttet til avlønning og finansiering av legevakt, samt hvordan organiseringen av denne tjenesten i større grad må ses i sammenheng med den 24/7 åpne helseomsorgssektoren, er helt i tråd med NSF sitt innspill til utvalgets arbeid. Det samme gjelder forslaget om å systematisk jobbe med å sikre en bedre tilgang til spisskompetanse innen psykisk helse for å unngå unødvendige tvangsinnleggelser i psykisk helsevern. NSF følger opp innspillene i vårt videre arbeid med meldingene.