Pakkeforløp for kreftpasienter

Av Kjersti G. Seljevold, 23.12.2014

For å sikre rask utreding og behandlingsstart har Helsedirektoratet utarbeidet pakkeforløp og diagnoseveiledere for en rekke former for kreft.  Disse skal implementeres i 2015, de første allerede fra 1. januar.

Formålet med pakkeforløp er at kreftpasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Helsedirektoratet fikk i oppdrag å utarbeide pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene i 2014. Pakkeforløpene skal implementeres i helsetjenesten i 2015. Tilsammen er det utarbeidet 28 pakkeforløp og diagnoseveiledere for kreft.

Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft, prostatakreft, brystkreft og lungekreft skal implementeres 1.januar 2015. De andre pakkeforløpene blir implementert i løpet av 2015. Faktiske forløpstider vil bli monitorert gjennom rapportering fra sykehusene til Norsk Pasientregister.

Målet er at pasienter med mistanke om kreft eller påvist kreft, skal få rask utredning og start av behandling uten opphold og venting som ikke er medisinsk begrunnet. Fastlegene skal få en enklere henvisningsvei inn i spesialisthelsetjenesten.

Koordinering av pasientforløpet skal sikre effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelse- tjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister.

 Alle helseforetak som utreder og behandler kreft skal etablere forløpskoordinatorer som skal sikre sammenhengende aktiviteter i hele pakkeforløpet, det vil si utredning, initial behandling og oppfølging uten unødig ikke-medisinsk begrunnet ventetid. Samtidig sikres effektiv utnyttelse av tilgjengelig kapasitet. Forløpskoordinatoren skal være representert ved møter i tverrfaglige/multidisiplinære team (MDT-møter) for å sikre kontinuitet i pakke- forløpet.

http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/kreft/handlingsprogrammer/Sider/default.aspx

Artikkelforfatteren jobber selv på lungepoliklinikken som forløpskoordinator (40% stilling) med utredning blandet lungepasientene på SI HF Elverum. Der har det blitt jobbet med nettopp dette i flere år, og vi er godt forberedt på implementeringen som kommer 1/1-15.  Vi har et godt samarbeid mellom ulike avdelinger og gjennomfører tverrfaglige møter ukentlig. Det utarbeides nå behandlingslinje som vil gjelde for hele Sykehuset Innlandet for lungekreftpasienter hvor pakkeforløpet vil bli inkludert.