Ny kartleggingsundersøkelse fra Utdanningsutvalget

Av Sigbjørn Flatland, 15.01.2015

NSFLIS utdanningsutvalg har i 2014 gjort en ny kartleggingsundersøkelse. Rapporten har fått navnet "Nasjonal kartlegging av mastergradsutvikling og studiefinansiering i intensivsykepleie". 

Rapporten kan du lese her.

 

Kartleggingen er gjennomført av NSFLIS utdanningsutvalg etter mandat fra NSFLIS landsstyre. Den har som formål å få en oversikt over antall utdanningssteder som tilbyr videreutdanning og mastergradsstudium innen intensivsykepleie per i dag, hva slags mastergradsmodell utdanningsinstitusjonene eventuelt har valgt og hvilke finansielle vilkår som tilbys under videreutdanning og mastergradstudium av det enkelte helseforetak. Kartleggingen ble gjort i perioden januar til oktober 2014 ved å kontakte 15 utdanningsinstitusjoner som tilbyr videreutdanning i intensivsykepleie, og 17 tilhørende helseforetak via e-post eller telefon.

Kartleggingen viser ulikheter innen oppbyggingen av videreutdanning og mastergradsstudium, og hvor langt utdanningsinstitusjonene har kommet i planleggingen av master. Det er per juni 2014 15 utdanningsinstitusjoner som tilbyr videreutdanning i intensivsykepleie. 6 av disse tilbyr mastergradsstudium. Om alt går som planlagt vil 8 av 15 studiesteder tilby mastergradstudium innen intensivsykepleie høsten 2015. Kartleggingen viser at nåværende og planlagte mastergradsstudier grovt sett kan deles inn i en fagspesifikk og ikke fagspesifikk modell. Dette resulterer igjen i ulike titler etter endt utdanning, som senere kan få konsekvenser i forhold til lønn og stillingsmuligheter.

Antall studenter som tas opp til videreutdanning i intensivsykepleie og mastergradstudium varierer også mellom utdanningsinstitusjonene. Flere av høgskolene rapporterer om nedgang i antall søkere, noe som kan ha sammenheng med hva slags vilkår som tilbys studentene under og etter videreutdanning og mastergradstudium. Kartleggingen viser stor variasjon i studiefinansiering/ økonomisk støtte til studentene, og hvordan denne eventuelt organiseres. 6 helseforetak tilbyr utdanningsstillinger med kontrakt og ansettelsesforhold for studentene i helseforetaket. Noen av studentene får utbetalt tre ganger så mye som andre per måned. Utdanningsstilling gir jevnt over høyere inntekt enn stipendordning, selv om sykepleiere i videreutdanning eller masterstudium hos de fleste helseforetak har redusert inntekt i forhold til vanlig sykepleierlønn. Avslutningsvis skisserer kartleggingen årsaker til at de generelle vilkårene for studentene er ulike, og hvilke konsekvenser dette kan ha for videre rekruttering til videreutdanning/ mastergradstudier i fremtiden. 

 

Les rapporten:

Nasjonal kartlegging av mastergradsutvikling og studiefinansiering i intensivsykepleie