Minstelønnsplasseringer i Landsoverenskomst for Helse og sosiale tjenester per 1.5.2009

Av NSF

Norsk Sykepleierforbund mener at virksomhetene innenfor Landsoverenskomst for Helse- og sosiale tjenester bør ha en lønnspolitikk som blant annet gir lønnsmessig uttelling for utdanning, kompetanse og ansvar. Minstelønnsatsene er kun minste mulige lønn som kan gis for stillingen. Still lønnskrav ved ansettelse, ved økt kompetanse og ved endringer i arbeids- og ansvarsområde!

Sykepleiere ansatt i virksomheter som omfattes av Landsoverenskomst for Helse- og sosiale tjenester, er omfattet av minstelønnssystemet i landsoverenskomsten, Kap 2, pkt 2.1. Dette gjelder også våre lederstillinger.

Stillingsgruppe:

4 år

0 år

8 år

10 år

Sykepleier

310 700

314 300

322 800

353 700

Spesialsykepleier

330 300

334 200

337 600

375 400

Stillinger med krav om mastergrad

351 100

365 700

386 600

414 500


Klinisk spesialist i sykepleie og klinisk spesialist i spesialsykepleie er innplassert i henholdsvis stillingskategori C og D. Dette er en avansementstilling med utgangspunkt i stillingsbetegnelsene sykepleier/spesialsykepleier. Avlønning avtales lokalt.

Det er mulig for de lokale parter i virksomhetene å inngå avtaler om bedre minstelønnssatser enn det som fremkommer i landsoverenskomsten.

Alle sykepleiere skal innplasseres i minstelønnssystemet. Vi oppfordrer til at du fremmer krav om innplassering i stillingskategori D - spesialsykepleier hvis du har en spesialutdanning arbeidsgiver drar nytte av. Ta kontakt med din tillitsvalgt for å få hjelp til dette.

 

Ledere

Det er ikke avtalt egne minstelønnssatser for lederstillingene. Partene sentralt har avtalt følgende sikringsbestemmelse knyttet til lønn for ledere, det vises til Kap. 2, pkt 2.1.1:

"Ledere skal som hovedregel lønnes høyere enn arbeidstakere de er satt til å lede".

Det står at de aktuelle lederne skal lønnes over dem de er satt til å lede. Hvor mye over er opp til forhandlinger mellom partene og bør avveises blant annet i forhold til kompetanse og ansvar.

Ledere kan kun flyttes ut av minstelønnssystemet dersom partene lokalt er enige om dette og etter samtykke fra NSF sentralt. Den enkelte ansatte har ikke anledning til selv å bestemme hvilket lønnssystem man skal omfattes av. En slik avgjørelse får ikke bare betydning for den som eventuelt flyttes ut, men også for alle etterfølgere i stillingen.