NSF Østfolds fylkesmøte

Av Cecilie Agnalt, 09.04.2015

25. - 26. mars arrangerte NSF Østfold fylkesmøte. Delegater som representerte hele fylkets helsetjeneste, Høgskolen i Østfold og øvrige medlemmer, var samlet til to spennende dager med valg og interessante forelesninger. Tema var kvalitet i sykepleietjenesten.

Fylkesleder Karen Brasetvik åpnet fylkesmøtet med en presentasjon av viktige hendelser for NSF Østfold i perioden 2011 - 2015 og hvilke utfordringer organisasjonen står overfor i den nye perioden 2015 - 2019. Se vedlagte lysark.

NSFs 1.nestleder Solveig Bratseth snakket om sykepleiernes rolle i kommunehelsetjenesten og hvordan regjeringens politikk påvirker sykepleiernes hverdag. Et eksempel er Samhandlingsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2012. 70.000 liggedøgn ble flyttet fra sykehus til kommuner i løpet av et år. Det stiller store krav til kompetanse ute i kommunene. Allerede i dag er det stor sykepleiermangel. Den vil øke i takt med befolkningsveksten og nye behandlingstilbud. I 2020 vil det bli født 8.000 flere barn enn i 2008. Det krever flere jordmødre og helsesøstre. I dag finnes det ingen oversikt over hva vi har og hva vi vil trenge av sykepleiere/spesialsykepleiere. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for.

Sykepleie er viktig verdiskaping

Bratseth trakk også frem sykepleiernes ansvar for å synligjøre verdien av sykepleierkompetansen. Det kan blant annet gjøres gjennom historier fra hverdagen der sykepleierkompetansen utgjør en forskjell. Sykepleiere har en viktig rolle i samfunnet som kunnskapsarbeidere. Det er vi som har kompetanse i å observere og sette inn tiltak. Det vi gjør som sykepleiere, er basert på kunnskap. Ingenting av det vi utfører er tilfeldig. Alt vi gjør, skal ha pasienten i fokus. Pasienten skal ha det best mulig. Det betyr omsorg ut fra rett nivå. Se vedlagte lysark.

Fylkesleder Karen Brasetvik og 1.nestleder Solveig Bratseth

Hverdagsbeskrivelser fra norske sykehus

Ingeborg Sjetne, sykepleier og seniorforsker ved Kunnskapsenteret, presenterte funn fra en stor internasjonal undersøkelse (RN4Cast) som ble gjennomført i 2009. 12 land i Europa deltok inkludert sykepleiere ansatt i norske sykehus. Undersøkelsen viser at Norge er blant de landene som skårer best i fht. sykepleie.

For første gang ble resultatet som viser hva sykepleiere i Sykehuset Østfold (SØ) har svart, presentert for NSF. Her kan man også se forskjell i svar fra sykepleiere som arbeider i SØ, Fredrikstad og SØ, Moss. Se vedlagte lysark. SØ ligger noe under landsgjennomsnittet på blant annet muligheter for fagutvikling.

Sjetne presenterte også resultatene fra den siste PasOpp-undersøkelsen (pasienterfaringer ved norske sykehus) med resultater fra Østfold. Også her skårer SØ dårligere enn landsgjennomsnittet.

Sykepleietjenesten i det nye østfoldsykehuset

I løpet av 2015 åpner det nye østfoldsykehuset og NSF har store forventninger til hvordan sykepleietjenesten er planlagt organisert. Rådgiverne ved SØs avdeling for sykepleie Anne Karine Ø. Roos og Anette Siebenherz presenterte dette for fylkesmøtet. De oppfordret også sykepleiere ansatt i kommunehelsetjenesten til å hospitere på det nye sykehuset. Se vedlagte lysark.

Etter disse presentasjonene ble det debatt. SØs representanter ble særlig utfordret på den høye andelen deltidsansatte i SØ. NSF forventer en ny giv for heltidskultur i det nye sykehuset. Videre var det enighet mellom fylkesmøtets deltakere og avdeling for sykepleie at det er en ulempe både for ansatte og sykehuset at sykepleiere må jobbe på flere poster for å få hel stilling.

 Presentasjon av utviklingsenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold

Elisabeth Østensvik, FoU leder ved utviklingsenter for sykehjem, som er lagt til Fredrikstad kommune, og Eivind Bjørnstad, prosjektleder for Utviklingssenter for hjemmetjenester, som er lagt til Eidsberg kommune, presenterte hva og hvordan utviklingssentrene jobber nasjonalt og fylkesvis. Det handler mye om å få til utvikling gjennom kunnskap.

Utviklingssentrene jobber med;

1: Fag og tjenesteutvikling

2: Praksistilbud og læringsarena

3: Kompetanseutvikling

For å nå disse målene er det viktig med god ledelse der pasientsikkerhet og personsentrert omsorg er i fokus. Det er avgjørende med grunnleggende kompetanse i faget i alle ledd i kommunehelsetjenesten.

Se vedlagte lysark.

 

Ny kompetanse og ny sykepleierrolle

Wenche Hammer (se bildet) er en av landets første sykepleiere med master i avansert geriatrisk sykepleie (AGS). Hun jobber som AGS i Eidsberg kommune og informerte om utdanningen og hvordan hennes kompetanse brukes i kommunen.

Et overordnet mål for helsetjenesten er flere gode år i eget hjem. Hjemmetjenesten er avhengig av gode observasjoner og bedre informasjon om pasientenes helsetilstand. God helsetjeneste handler ikke bare om pleie og omsorg. AGS er en selvstendig funksjon som innebærer grundig klinisk undersøkelse for å kartlegge pasientens helsetilstand. Se vedlagte lysark.

 

 Innføring av Liverpool Care Pathway (LCP)

Håkon Johansen, sykepleier og mastergradsstudent, presenterte Askim kommunes LCP-prosjekt. Det er et prosjekt som er finansiert av Helsedirektoratet. Han refererte til Stein Husebøs begrep "leveverdig liv".

Det finnes ulike verktøy som gjør det lettere å snakke om viktig tema som døden. Johansen orienterte om bruk av internasjonal tiltaksplan for døende. Han snakket om lindrende nærvær og viktigheten av å ha et system for palliativ behandling. Det bidrar til trygghet og forutsibarhet.

Det er viktig å ha pasientfokus der respekt, verdighet og evnen til å lytte er i fokus.

Johansen poengterte også at ved å snakke om dødsprosessen i forkant, blir det lettere å møte den. Det handler om å møte hele mennesket, kunnskap om egen kropp og om seg selv. Ved å tørre å snakke om døden, bevisstgjøres vi i større grad på vissheten om at livet er avgrenset.

 

Kvalitet i sykehjem -hva er viktig for pasientene?

Liv Berit Fagerli, førstelektor ved HiØ, presenterte egen forskning fra sykehjem i Østfold.

 

Pasientmedvikning i skjermede avdelinger for demens

Ann-Karin Helgesen, amanuensis ved Hiø, presenterte arbeid med sin doktoravhandling. Hun fremhevet viktigheten av respekt for pasienten, verdighet, velvære, og om å involvere pasienten i valg. Om å lytte til pasienten og utøve kompetanse ved å observere. Det ligger ulike forutsetninger for å kunne ta beslutninger. Det er viktig å ha kunnskap om disse forutsetningene.

Se vedlagte lysark.

 

Fylkesmøte ble avsluttet med å vedta to politiske uttalelser, en om heltid og en om rekruttering, samt presentere resultatene fra valget. Se egen sak.