Forhandlingene i gang

Av Tore Bollingmo, 17.04.2015

Unio og Spekter startet fredag forhandlingene om mellomoppgjøret for 44.000 ansatte i Spekter-området.

– Verdiskapingen i offentlig sektor er avgjørende for den samlede verdiskapingen i samfunnet. En offentlig sektor med Kunnskap i Front er et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv og privat sektors evne til omstilling og nyskaping.  Utdanning må lønne seg, sa forhandlingsleder Eli Gunhild By i sitt innledningsforedrag.

 Unio møtte en delegasjon i Spekter ledet av administrerende direktør Anne-Kari Bratten. Partene ble enige om å fortsette videre forhandlinger i de ulike overenskomstområdene områdevis. Fristene for Lovisenberg og helseforetak fastsettes på et senere tidspunkt.

– Selv om frontfaget ligger til grunn for oppgjøret, så er det likevel slik at det er mulig å prioritere mellom grupper og sektorer. Det er frustrerende at vi gjentatte ganger ved oppsummeringen av foregående oppgjør ser at vi ikke får de resultatene vi tror vi har forhandlet oss frem til. Først og fremst kan det være et resultat av negativ glidning. Dette medvirker til at store og kvinnedominerte grupper har en mindrelønnsutvikling . Unio mener at dette er uholdbart og vi mener at partene i fellesskap må bidra til å rette opp dette – i årets oppgjør, sa Eli Gunhild By.

Her er protokoll fra første forhandlingsmøte.