Faggruppens Vedtekter

Som ledd i ytterligere integrering av faggruppene inn i NSF, vedtok faggruppen nye vedtekter på Generalforsamling i 2012.

Vedtekter for NSFs faggruppe for sykepleiere i Astma og Allergi

 § 1 Navn

Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for sykepleiere i astma og allergi

 

§ 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

A. Medlemmer:

Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF

B. Æresmedlemmer:

Faggruppens styre kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjort seg særlig fortjent til dette.  Æresmedlemmet får dekket kursavgift på faggruppens seminar året for utnevnelse, og får betalt livslangt medlemskap i faggruppen.

C. Stemmerett og valgbarhet:

Medlemmer som er à jour med kontingent til NSF og faggruppen har stemmerett og er

valgbare. Det samme gjelder æresmedlemmer som også tilfredsstiller ordinære krav til

medlemskap.

 

§ 3 Formål

A. Faggruppen skal følge NSFs formål og prinsipper og skal vektlegge de av NSFs

prioriteringer som har generell og/eller spesiell gyldighet for vårt virkeområde.

B. Faggruppen skal:

‐ Skape møteplass/nettverk for fag‐ og kunnskapsutvikling innen astma, allergi og atopisk eksem

‐ Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet

‐ Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings‐ og erfaringsbasert kunnskap

‐ Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet

‐ Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag‐ og

helsepolitiske prioriteringer

‐ Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet for astma, allergi og atopisk eksem

 

 

§ 4 Generalforsamlingen

A. Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er faggruppens høyeste myndighet. Den holdes hvert annet år i samsvar med NSFs landsmøteperiode. I de år NSF har landsmøte må generalforsamlingen holdes innen landsmøtet starter.

1. Adgang: Generalforsamlingen er åpen for faggruppens medlemmer

2. Saksliste:

Enkeltmedlemmer og faggruppens styre kan foreslå saker for behandling i generalforsamlingen. Sakene må være sendt faggruppens styre minst 6 uker før generalforsamlingen holdes.

Saksliste og saksdokumenter kunngjøres på faggruppens nettside senest 4 uker før generalforsamlingen holdes.

Sakslisten foreslås av faggruppens styre og godkjennes av generalforsamlingen. Saker

som ønskes tatt opp utenom sakslisten krever 4/5 flertall av tilstedeværende

stemmeberettigete. Saker kan strykes fra sakslisten med alminnelig flertall.

Følgende poster er obligatoriske:

‐ Registrering av antall stemmeberettigete

‐ Oppnevning av ordstyrer

‐ Godkjenning av sakslisten

‐ Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen

‐ Oppnevning av utvalg for oppdrag under generalforsamlingen: protokollfører, tellekorps

‐ Gjennomgang av faggruppens virksomhet, herunder årsberetning og

regnskap for de foregående to år

‐ Godkjenning av faggruppens overordnete satsingsområder og økonomiske

føringer

‐ Valg av: Faggruppeleder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer. Medlemmer av nominasjonskomiteen

3. Valg og votering:

Valg skal foregå skriftlig. Faggruppeleder må for å være valgt ha minst 50 % av de avgitte

stemmer. Oppnås ikke slikt flertall, foretas omvalg. Får fremdeles ingen kandidat det

nødvendige flertall, foretas omvalg mellom de to kandidater som ved første omvalg oppnådde flest stemmer.  Blanke stemmer betraktes som ikke avgitte stemmer.

Ved andre valg og annen avstemming, gjelder alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

Tilsvarende gjelder for valg av nominasjonskomiteens leder.

Dersom ikke noen stemmeberettiget forlanger skriftlig stemmegivning, foregår annen avstemming enn valg ved håndsopprekking eller elektronisk avstemming.

B. Ekstraordinær generalforsamling:

Det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling når det kreves av en av følgende

instanser: Faggruppens styre eller minst 25 % av medlemmene.

Møtet skal kunngjøres minst fire uker før det finner sted. Dokumenter som vedrører den

eller de saker som forårsaker at møtet holdes, skal kunngjøres på faggruppens nettsider

snarest mulig og senest innen to uker før ekstraordinær generalforsamling holdes.

Dersom ekstraordinær generalforsamling fører til at faggruppens styre må nedlegge sin

funksjon, velges et interimt styre som fungerer frem til neste ordinære generalforsamling.

På tilsvarende måte velges interime medlemmer av styret, samt varamedlemmer, dersom så

mange medlemmer/varamedlemmer nedlegger sine verv at styret ikke lenger er

funksjonsdyktig.

 

§ 5 Styret

A. Styret er faggruppens høyeste utøvende organ mellom generalforsamlingene. Det står

ansvarlig overfor generalforsamlingen og overfor NSFs forbundsstyre, sistnevnte i forhold til

de krav som må imøtekommes for å være en godkjent faggruppe i NSF.

B. Styret skal:

1. Lede faggruppens virksomhet og forvalte gruppens midler

2. Fatte vedtak om årlige budsjett‐ og handlingsplaner, godkjenne årsberetning og årlige

regnskaper. NSFs generalsekretær skal underrettes om styrets vedtak

3. Ta initiativ i sykepleiefaglige spørsmål som har betydning for faggruppens medlemmer

4. Behandle innkomne saker fra enkeltmedlemmer og NSFs sentrale organer

5. Oppnevne ad hoc utvalg for særlige oppdrag

6. Påse at faggruppens vedtekter til enhver tid er i samsvar med faggruppenes

vedtektsmodell og prinsipper nedfelt i NSFs vedtekter.

7. Oppnevne nye medlemmer og varamedlemmer av nominasjonskomiteen, dersom så

mange medlemmer/varamedlemmer har fått varig forfall at komiteen ikke lenger er

funksjonsdyktig.

C. Valg og sammensetning:

1. Styret består av leder, nestleder, 4 medlemmer og 1 varamedlem. Nestleder velges av og blant styrets medlemmer.  For øvrig konstituerer styret seg selv

2. Styret velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Gjenvalg kan skje

3. Leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges skriftlig ved egne valg

4. Dersom leder får varig forfall, fungerer nestleder som faggruppens leder ut valgperioden

5. NSFs generalsekretær skal til enhver tid være underrettet om sammensetning av faggruppens styre.

D. Nyvalg:

Dersom så mange medlemmer/varamedlemmer i styret får varig forfall i løpet av

generalforsamlingsperioden at styret ikke lenger er funksjonsdyktig, skal

nominasjonskomiteen administrere suppleringsvalg, basert på uravstemning blant stemmeberettigete medlemmer.

E. Styremøter:

1. Styremøter holdes minst 4 ganger årlig, og ellers så ofte lederen eller minst tre av styrets medlemmer finner det nødvendig. Det skal føres protokoll fra styrets møter

2. Innkalling til møte, saksliste, nødvendige bilag og protokoll fra foregående møte skal i

alminnelighet være sendt medlemmer og varamedlemmer minst 2 uker før møtet

holdes.

3. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av totalt antall stemmeberettigete medlemmer

og varamedlemmer er til stede

4. Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

 

§ 6 Nominasjonskomiteen

A. Mandat:

Nominasjonskomiteen innstiller for valg som skal skje under generalforsamlingen.

Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens åpning. For øvrig skal

nominasjonskomiteen utføre sin funksjon i samsvar med valgreglement godkjent av

generalforsamlingen. Valgreglementet skal være i samsvar med de prinsipper som gjelder

for valg under NSFs landsmøte.

B. Sammensetning:

Nominasjonskomiteen velges av generalforsamlingen og består av leder og 1 medlem. Valget gjennomføres uten forutgående innstilling.

C. Funksjonstid:

Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter generalforsamlingen og fungerer fram til neste generalforsamlings avslutning.

 

§ 8 Kontingent

Årlig kontingent for medlemskap i faggruppen fastsettes av generalforsamlingen og innkreves av NSF.

Rutiner og bestemmelser vedrørende purring, kontingentrestanse, automatisk utmelding m.m. vil for øvrig være i samsvar med kontingentbestemmelser i NSF.

Æresmedlemmer betaler ingen kontingent.

 

§ 9 Innmelding og utmelding

Inn‐ og utmelding skjer til NSF.

 

§ 10 Årsberetning, regnskap og budsjett

A. Beslutningsorgan:

Faggruppens årsberetning, regnskap og budsjett godkjennes av faggruppens styre.

B. Administrativ oppfølging:

Føring av faggruppenes regnskaper, inklusive regnskap for faggruppenes lokalgrupper,

ivaretas av NSF, som også besørger relevante innberetninger til offentlige myndigheter.

C. Registrering:

Faggruppens styre er ansvarlig for registrering i offentlig organisasjonsregister.

 

§ 11 Medlemskap i andre organisasjoner

Beslutning om medlemskap i andre organisasjoner fattes av generalforsamlingen, og må

deretter godkjennes av NSFs forbundsstyre. Tilsvarende prosedyre gjelder for eventuell

utmelding.

 

§ 12 Suspensjon/eksklusjon

Suspensjon eller eksklusjon av et medlem kan kun besluttes av forbundsstyret, i samsvar med

NSFs vedtekter.

 

§ 13 Verv og ansettelse i NSF

Vedtektsfestete verv i faggruppens sentrale og lokale organisasjonsledd, samt i sentralt og

lokalt fagforum, kan ikke kombineres med ansettelsesforhold i NSF. Verv som leder av

sentralt fagforum, kan ikke kombineres med verv i forbundsstyret.

 

§ 14 Habilitetsregler

Forvaltningslovens regler når det gjelder inhabilitet har tilsvarende anvendelse for

saksbehandling i faggruppens besluttende organer.  Når det på forhånd er klart eller

sannsynlig at et medlem i det aktuelle besluttende organ blir ansett som inhabil under

behandling av en sak, skal vedkommende fratre under behandlingen av saken.

 

§ 15 Vedtektsendringer

A. Kvalifisert flertall for vedtak:

Endringer i faggruppens vedtekter må vedtas med 2/3 flertall av tilstedeværende

stemmeberettigete i generalforsamlingen.

B. Forberedelse av vedtektsendringer:

Forslag om vedtektsendringer må være faggruppens styre i hende senest 6 uker før

generalforsamlingen holdes.  Alle forslag om vedtektsendringer forelegges NSFs

generalsekretær til vurdering før forslagene behandles. Dersom vedtak fattes uten at slik

forutgående vurdering er foretatt, effektueres vedtaket etter at generalsekretær har

bekreftet samsvar med gjeldende modell for faggruppenes vedtekter og øvrige prinsipper

nedfelt i NSFs vedtekter.

C. Dispensasjoner:

Dispensasjon fra faggruppens vedtekter kan vedtas av faggruppens styre. Dersom saken

innebærer dispensasjon fra modell for faggruppenes vedtekter, avgjøres saken av

forbundsstyret.

Vedtak om dispensasjon krever at minst 2/3 av styrets stemmeberettigete medlemmer

stemmer  for forslaget.

 

§ 16 Oppløsning

A. Beslutning:

Beslutning om oppløsning av faggruppen krever 5/6 flertall blant tilstedeværende

stemmeberettigete i generalforsamlingen, og må bekreftes av NSFs forbundsstyre.

B. Disponering av gjenværende midler:

Ved oppløsning skal faggruppens midler tilfalle NSF. Midlene skal stå urørt i 10 år, i fall

ny faggruppe etableres og godkjennes i løpet av denne perioden.

C. Fusjonering:

Dersom faggruppen oppløses for å fusjonere med en eller flere andre godkjente

faggrupper i NSF, tilfaller midlene den nye faggruppen under forutsetning av at denne

godkjennes av NSFs forbundsstyre.