Nancy Dahlberg og Tonje Solstad-Nielsen - de beste sykepleierne!

Av Linda Lavik, 25.06.2015

Det er tredje året NSF Buskerud deler ut pris til årets sykepleier og årets sykepleieleder. Prisene går til to medlemmer for deres tydelighet, for sitt mot og for sin stolthet for sykepleiefaget - i Florence Nightingales ånd.

Prisene deles ut til en som utøver sykepleie/sykepleieledelse etter følgende kriterier:

  1. Av høy kvalitet på en måte som utpeker seg, eller som på en egen måte har vært med på å utvikle sykepleierfaget innenfor et spesielt område
  2. Som fremmer god kultur for samarbeid, og som sykepleieleder fremmer et godt arbeidsmiljø jmf AML § 1
  3. Som utøver god praksis eller som sykepleieleder legger til rette for at de ansatte kan utøve god praksis i henhold til oppdatert fagkunnskap og etiske normer.
  4. Som er utøver av faget og deltar aktivt i veiledning av kollegaer og studenter
  5. Som tar initiativ til og iverksetter forbedringer av tjenester til pasienter og pårørende
  6. Som tar ansvar for å opprettholde og utvikle en sykepleietjeneste og et læringsmiljø som preges av god kvalitet
  7. Som er en god rollemodell og inspirator for sykepleietjenesten

 

Nancy Dahlberg fikk prisen som årets sykepleier. Hun ble utdannet sykepleier for 40 år siden i 1975. Hun har arbeidet 27 år ved barneavdelingen Drammen sykehus. Hun var den første ved barneavdelingen som tok spesialutdanning til barn. Hun ble foreslått av avdelingssykepleier ved barneavdelingen Margrethe Solbraa Bay og kollegaer. I begrunneslen skriver de at Nancy har utviklet sykepleiefaget med stort engasjement og pågangsmot. Hun har deltatt aktivt i utviklings- og forbedringsarbeid. Hun ser hele familien, med foreldre, pårørende og søsken. Hun ser pasienten som det menneske det er, uavhengig av diagnose, ressurser og behov. Nancy har alltid fokus på det beste for barnet og ungdommem. Hun er genuint opptatt av å nå inn til barnet på deres alders- og utviklingsnivå, og kjempe ift rettigheter, sykepleie og behandling.

 

Årets sykepleieleder ble Tonje Solstad-Nielsen som arbeider som avdelingsleder i Drammen kommune, hjemmesykepleien Åssiden. Tonje ble foreslått av alle ansatte ved hjemmesykepleien på Åssiden. De ansatte sier at Tonje har helt spesielle lederegenskaper der hun også gir de ansatte utfordringer. De sier det er faglig utviklende å ha Tonje som leder. Tonje er en positiv person, som behandler de ansatte med respekt og ingen føler forskjellsbehandling. Hun ser verdien av kunnskapsutvikling i forhold til hvordan organisere tjenesten til personer med demens. Hun har bidratt til at personalet har kunnet pilotere to prosjekter: "Modell for gjennomføring av samtykkevurderinger i hjemmetjenesten" og "Demensprosjekt - bolig og velferdsteknologi". Hun har et positivt fokus på god økonomistyring, sier de ansatte. Hun er meget dyktig og kan vise til strålende resultater, bl.a i nærværsarbeidet. Innleie av vakter styrer hun hovedsaklig selv. Hun har et solid fokus på å unngå AML-brudd og leier inn etter reelle behov. Hun tilrettlegger på en god måte, slik at de som har sykefravær kan komme på jobb og gjøre noe. Den ansatte føler seg verdsatt og får en opplevelse av å bli sett. Tonje er en leder som bryr seg, og som skaper en helserfremmende og meningsfull arbeidssituasjon og som legger til rette for et inkluderende arbeidsliv.

 

Tonje er opptatt av at avdelingen til en hver tid har en høy oppdatert faglighet og en god kontinuitet. Hun tilrettelegger slik at de ansatte får deltatt på fagkurs ut i fra deres ansvarsområder og gir mulighet for videreutdanning. Turnus er tilrettelagt slik at avdelingen har jevnlige sykepleiermøter, gruppemøter, etikk cafe og journalmøter.

 

Tonje er positiv til å ta imot studenter og elver. De gir uttrykk for at de trives godt i avdelingen og at de har en stor faglig utvikling. De får tett individuell oppfølging og Tonje har en god læringsplan for den enkelte.

 

Prisene ble delt på den internasjonale sykepleierdagen 12. mai 2015 på Union Scene i Drammen. Det var en festkveld med over 350 sykepleiere samlet.

NSF gratulerer Nancy Dahlberg og Tonje Solstad-Nielsen med prisene, og ønsker de alt godt videre!