Mangel på spesialsykepleiere – en trussel

Av NSF, 05.08.2015

– Vi mangler en nasjonal oversikt over personellsituasjonen for spesialsykepleiere. Dette er alvorlig og NSF forventer nå at helsemyndighetene tar tak i dette, sier forbundsleder Eli Gunhild By. 

Spesialsykepleiere har en sentral rolle i utredning og behandling innenfor mange fagområder i spesialisthelsetjenesten, og fyller funksjoner i helsetjenesten som direkte påvirker behandlingskapasitet og kvalitet i pasientbehandlingen. Det gjelder ikke minst innenfor anestesi, operasjon og intensivsykepleie. Sykehusene er helt avhengige av å ha en tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i disse funksjonene for å kunne gi befolkningen et tilgjengelig og godt tilbud, både i forbindelse med akutte og planlagte operasjoner.

NSF har lenge vært bekymret for at det ikke utdannes nok spesialsykepleiere til å fylle behovene fremover. I 2014 ga NSF derfor Analysesenteret A/S i oppdrag å gjennomføre en nasjonal kartlegging av status for anestesi, barn, operasjon og intensivsykepleiere (ABIO).  Kartleggingen er tre-delt og består av:

  • En medlemsundersøkelse i NSFs faggrupper innenfor ABIO.
  • En kartlegging av kapasitet i utdanningene (universitet- og høyskoler)
  • Kartlegging av status i sykehusene

Manglende oversikt

Resultatene fra studien bekrefter at det i dag ikke finnes oversikt over spesialsykepleierne, hverken nasjonalt, regionalt eller lokalt. Vi vet dermed ikke hvor mange spesialsykepleiere som arbeider ved norske sykehus innenfor disse områdene, hvilken stillingsprosent de har og hvor gamle de er. Dette innebærer at det ikke er mulig å se hvorvidt avgang og tilfang av nyutdannende står i forhold til hverandre innenfor de enkelte fagområdene, eller om studieplassene er riktig geografisk fordelt.

– Norge står overfor store arbeidskraftutfordringer i helsesektoren i årene fremover. Situasjonen i dag er imidlertid at vi ikke har en nasjonal oversikt over personellsituasjonen for spesialsykepleiere som gjør det mulig å drive strategisk kompetanseplanlegging og rekruttering. Dette er alvorlig og NSF forventer nå at helsemyndighetene tar tak i dette og sørger for å få et nasjonalt system på plass, sier forbundsleder Eli Gunhild By.  

Risiko for fremtidig mangel

Samlet sett har ABIO-sykepleierne en median alder på 48 år. Det vil si at 50% er eldre enn dette.  Medianalderen er høyest for operasjonssykepleierne – hele 52 år. Medianalderen varierer både mellom faggrupper og helseregioner. Midt-Norge skiller seg ut med den høyeste medianalderen for ABIO-sykepleiere: 51 år.

Analysesenteret beregner at 25% av ABIO-sykepleierne vil oppnå pensjonsalderen på 65 år, i løpet av de neste 10 årene. For operasjonssykepleierne vil dette gjelde hele 33%. I tillegg viser undersøkelsen at det er en betydelig risiko for at mange av ABIO-sykepleierne ikke vil stå yrkeskarrieren ut som spesialsykepleier ved et sykehus. 33% oppgir at de er usikre på om de kommer til å stå frem til pensjonsalder.

Undersøkelsen viser at arbeidskraftreserven blant disse spesialsykepleierne per i dag er liten. 72% er ansatt i fulltids stillinger,  og de er stort sett fornøyd med den stillingsandelen de har. Bare 9% oppgir at de kunne tenke seg en høyere stillingsandel. Samtidig oppgir 44% at de jobber mer enn avtalt. Analysesenteret beregner denne ekstrainnsatsen alene til å utgjøre 240 årsverk.

– Undersøkelsen bekrefter i stor grad det vi lenge har fryktet. Vi står foran en stor avgang av erfarne spesialsykepleiere innenfor disse områdene i årene som kommer. Dette vil innebære et betydelig kompetansetap for sykehusene dersom det ikke allerede nå tas tak for å øke utdanningskapasiteten slik at nyutdannede spesialsykepleiere får nødvendig opplæring og erfaring til å dekke opp for erfarne sykepleiere som går av med pensjon, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Du kan laste ned og lese hele rapporten her ABIO-rapport