Debatt om samhandlingsreformen

Av NSF, 13.08.2015

Intensjonene med samhandlingsreformen var gode. En fersk undersøkelse gjennomført for Sykepleierforbundet viser imidlertid at reformen har sviktet på mange områder. Hva gikk galt og hvordan kan den forbedres? Torsdag 13. august arrangerte NSF debatt om dette under Arendalsuka.

Undersøkelsen er utført av Telemarksforskning for Norsk Sykepleierforbund. Sykepleiere i sykehjem og i hjemmesykepleien har svart på spørsmål om samarbeid med andre institusjoner, deres opplevde pasientkvalitet og deres kompetansebehov.

Mindre tid til pasientene etter Samhandlingsreformen
Undersøkelsen viser at det brukes for lite tid på hver enkelt pasient.  Pasientene som skrives ut fra sykehus trenger ofte fortsatt sykehusbehandling. Arbeidsbelastningen på de ansatte har økt, uten at det møtes med flere ressurser eller økt kompetanse. Tvert imot opplever et stort flertall at deres tjeneste har blitt pålagt krav om innsparinger og kutt i stillinger eller tilbud. Undersøkelsen ble presentert av forsker Heidi Haukelien. Les mer om undersøkelsen her.


Forbundsleder Eli Gunhild By og sykepleier Camilla Lien

Stoppekolokkeomsorg
Sykepleier i Arendal kommune Camilla Lien har kjent utfordringene med Samhandlingsreformen på kroppen. Hun opplevde den såkalte stoppeklokkeomsorgen som så frustrerende at hun inviterte med seg ordføreren i Arendal kommune på jobb, så han skulle få se hvordan arbeidsdagen var.

– På hvert pasientbesøk estimeres det tid til gjøremålene vi skal utføre, hver enkelt oppgave har sine fastsatte minutter. Rapporten viser det jeg opplever daglig i hjemmesykepleien. Det er flere som behandles hjemme, pasientene har sammensatte og komplekse sykdommer, og vi er for få på jobb.

Økonomiske virkemidler
Forbundsleder Eli Gunhild By mener at økonomiske intensiver har en sentral rolle for å få samhandlingsreformen til å fungere.

─ kommunene må få økte midler, så de kan gi lønns- og arbeidsvilkår som gjør det mer attraktivt for sykepleiere å jobbe i sykehjem og hjemmesykepleien. Kommunene må også ansette nok sykepleiere og annet helsepersonell. I spesialisthelsetjenesten får sykepleierne lønn under videreutdanning. Dette er et konkret virkemiddel som også kommunene må benytte seg av i større grad, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Møteleder for debatten var Trude Teige. I tillegg til forbundsleder Eli Gunhild By og sykepleier Camilla Lien i Arendal kommune var disse politikerne med i panelet: Tone W. Trøen (H), Stortingets helse- og omsorgskomite, Karen Andersen (SV), Cecilie Brein Karlsen, Helse- og omsorgsdepartementet (Frp) og Jon-Rolf Næss (A), ordfører Bykle og medlem av Aps sentralstyre.