Sakslisten til landsmøtet er klar

Av NSF, 14.08.2015

Forbundsstyet har nå avgjort hvilke saker som skal behandles på NSFs landsmøte 9.-13. november. Saksdokumentene gjøres tilgjengelig for landsmøtedeltagerne i løpet av uke 37.

Følgende saker skal opp til behandling på landsmøtet:

Sak 1       Møtetekniske saker

a) Oppnevning av ordstyrere
b) Godkjenning av forretningsorden
c) Godkjenning av innkalling til landsmøtet 2015
d) Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen
e) Godkjenning av sakliste
f) Forslag til dagsorden (til orientering)
g) Oppnevning av tellekomite
h) Oppnevning av redaksjons-/vedtektsutvalg


Sak 2     Beretning for landsmøteperioden 2012-2015

Sak 3     Kampen om arbeidskraften
Sak 3 a  Likelønn og lønn for kompetanse
Sak 3 b  Arbeidsmiljø
Sak 3 c  Fragmentert arbeidsmarked for sykepleiere - konkurransevridning og 
               undergraving av lønns- og arbeidsvilkår

Sak 4     Ny tid - nye roller
Sak 4 a  Finansiering, prioritering og organisering av helse- og omsorgstjenestene
Sak 4 b  Sykepleierprofesjonen i utvikling - Ledelse, eHelse og ansvar og roller i endring
Sak 4 c  Sykepleiernes kompetanse og kunnskap gjennom utdanning og forskning

Sak 5     Oppfølging av landsmøtesak 10/2011, nestleder i fylkesstyrene på frikjøp - 
               evaluering av forsøksprosjekt

Sak 6     Landsmøteperiodens lengde - rådsmøte

Sak 7     Møtehonorar til fylkesstyrene

Sak 8     Utvidet bruk av midler til fagkurs for HTV og TV

Sak 9     Økt politisk ressurs i fylkene

Sak 10   Frikjøp av hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte for å utføre arbeid for organisasjonen

Sak 11   Om faktisk lik lønn for lik utdanningslengde på samme utdanningsnivå

Sak 12   Om likelønn og livslønn og vederlag for ulempe - endring i prinsipprogrammet

Sak 13   Forslag om at landsmøtet skal vedta et arbeidsprogram i stedet for
               innsatsområder

Sak 14   Forslag til tillegg til innsatsområde: Bekjemp vold og undertrykking

Sak 15   Innsatsområder for 2016-2019

Sak 16   Økonomiske prinsipper for kommende landsmøteperiode

Sak 17 a  Redaksjonell endring av vedtekter
Sak 17 b  Vedtektene § 1 Medlemskap og alder
Sak 17 c  Framlegg til endring i vedtektene § 4A Generelt
Sak 17 d  Vedtektsendringer § 4A Arbeidsplassen, Valg elektronisk gjennomføring
Sak 17 e  Vedtektenes § 4A Forhåndsstemming 
Sak 17 f  Vedtektenes § 4A Medlemsmøter krav om 30 medlemmer
Sak 17 g   Vedtektenes § 4B Fylkesstyret. Gjenvalg av tillitsvalgte.
Sak 17 h  Vedtektsendring gjennomgående endring av navn fra Nominasjonskomite til 
                Valgkomite
Sak 17 i  Vedtektsendring 1. varamedlem tale- og forslagsrett
Sak 17 j   Vedtektene § 4B fylkesmøtet, 4.avsnitt
Sak 17 k   Vedtektene § 4B Fylkesmøtet; valgbarhet for ansatte
Sak 17 l  Vedtektsendringer § 4B Fylkesorganisasjonen, Gjennomføring av valg,
                 Fylkesmøtet, 6.ledd
Sak 17 m   Vedtektene § 4B Fylkesleddets nominasjonskomite
Sak 17 n Vedtektene § 4B Nominasjonskomite
Sak 17 o  Vedtektene § 6 Endring av beregning av delegater fra studiestedene
Sak 17 p  Vedtektsendring § 7C Møter: Ansattrepresentants møte- og uttalerett i
                 Forbundsstyret  
Sak 17 q  Vedtektenes § 7 Generalsekretærs fullmakter
Sak 17 r  Forslag til vedtektsendring § 9 - Rådet for sykepleieetikk
Sak 17 s   Vedtektene § 12c Forslag om å stryke setning
Sak 17 t  Framlegg til endring i vedtektene § 13 Forhandlingsapparatet
Sak 17 u   Forslag om endring i vedtektene § 13 nr. 3 (uravstemning)7

Sak 18    Valg

1. Forbundsleder
2. Nestleder
3. 2. nestleder

4.      a) 6 forbundsstyremedlemmer
         b) 1 varamedlem til forbundsstyret
         c) 5 øvrige varamedlemmer til forbundsstyret


5.     a) Leder for Rådet for sykepleieetikk
        b) 8 medlemmer til Rådet for sykepleieetikk

 
6.     a) Leder av kontrollutvalget
        b) 3 medlemmer til kontrollutvalget
        c) 4 varamedlemmer til kontrollutvalget

 

7.     a) Leder av nominasjonskomiteen
        b) 6 medlemmer til nominasjonskomiteen
        c) 6 varamedlemmer til nominasjonskomiteen

 

Sak 19     Orienteringssaker
Sak 19 a  NSFs årsregnskap og årsberetning 2011-2014
Sak 19 b  Beretning fra Rådet for sykepleieetikk til landsmøtet