Ba om en plan

Av Tore Bollingmo, 20.08.2015

Det er et nasjonalt ansvar å sikre oversikt over og utdanne nok spesialsykepleiere for fremtiden. Det var budskapet fra NSFs ledelse da de torsdag besøkte Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Bakgrunnen for møtet var at NSF tidligere i sommer la fram en rapport fra Analysesenteret som viser at en stor andel av sykepleiere innen anestesi, barn, intensiv- og operasjonssykepleie kommer til å gå av med pensjon de neste årene. Dette uten at det finnes en nasjonal oversikt, og uten at det er laget en plan for å rekruttere tilstrekkelig med nye spesialsykepleiere i årene som kommer.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet inviterte til et møte i etterkant av rapporten og forsikrer om at dette er en situasjon som følges tett, og som en blant annet vil se på i forbindelse med nasjonal sykehusplan.

Dette er et nasjonalt ansvar og vi er opptatt av av situasjonen gripes fatt i. Slik det er nå må mange av de som har spesialistutdanning jobbe utover fullt årsverk, de må dekke opp for sine kolleger når det er sykdom, og dessverre er belastningen for enkelte så stor at de blir unge uføre. Vi trenger en myndighetsgodkjenning som gjør at vi kan få en felles oppfatning av hvor mange vi har og planlegge slik at vi har nok til å drive en forsvarlig tjeneste i fremtiden, sa Eli Gunhild By.

Nestleder Solveig Kopperstad Bratseth supplerte: Bakteppet for at vi har laget denne rapporten er bekymring fra våre medlemmer som ber om at det lages en plan for dette. Det er ulik situasjon mellom foretakene og spesialitetene, men det må være et nasjonalt ansvar å ta tak i dette, sa Bratseth.

Anne Grethe Erlandsen og HOD sa på sin side at de er enig over behovet for en bedre oversikt, og at de derfor også har bestilt dette for egen del.

Selv om helseforetakene har et ansvar for å holde oversikt over sitt behov og å holde en dialog med utdanningsinsitusjonene, så skal ikke vi fraskrive oss det ansvaret vi har for å styre sykehusene. Vi kan ikke bemanne oss ut av alle utfordringene i helsevesenet, men vi må sørge for at vi har riktig sammensetning av kompetansen og at det er samsvar mellom det folk utdanner seg til og det vi har behov for, sa Erlandsen blant annet til NSF sin delegasjon.