Privat hjemmesykepleie gir dårligere tilbud

Av Linda Lavik, 10.09.2015

Fylkesleder Linda Lavik sier tydelig nei til privatisering av hjemmesykepleien i Drammen kommune. Dette vil gå ut over fagmiljøet som kommunene trenger for å yte gode tjenester.

Privat hjemmesykepleie – vil gi dårligere helsetilbud

Høyre vil innføre fritt brukervalg på hjemmesykepleie i Drammen kommune etter valget. Dette er et skritt i helt feil retning.

Fritt brukervalg vil ha negative konsekvenser for kommunens eget fagmiljø innen helse og omsorg. Fagmiljøet vil splittes opp slik at det blir mindre og dermed mer sårbart. Dette er veldig alvorlig fordi det er fagfolkene som sikrer at pasientene får gode helsetjenester. Vi vet at kommunene har fått et større ansvar for folks helse, som følge av samhandlingsreformen. Flere og mer komplekse oppgaver er overført fra sykehusene til kommunene. Det er viktig at pasientene møter kompetente sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og andre, når de får besøk av hjemmesykepleien. Hjemmesykepleien skal gi trygge og gode tjenester 24 timer i døgnet 7 dager i uken hele året- både helg og høgtid. Dette krever mange personer som samarbeider godt, med god ledelse.

Det som trengs nå er at kommunene bygger opp et mer solid fagmiljø for å møte framtidens utfordringer. Vi vet at kommunene vil få stadig mer komplekse oppgaver. Dette tror jeg er i tråd med befolkningens ønsker. Dersom du kan få god helsehjelp hjemme eller i nærheten av der du bor, er det bedre enn å reise til et sykehus. Ny teknologi og ny kunnskap gjør dette mulig og forsvarlig. Men det krever fagpersoner og godt fagmiljø i kommunen.

For det andre vil fritt brukervalg føre til at kommunene blir mindre attraktive for sykepleiere og andre med høgskoleutdanning. Mange nyutdannede sykepleiere ønsker ikke å jobbe i kommuner dersom det er et lite og sårbart fagmiljø. De ønsker å være i et solid fagmiljø, der de kan vokse og utvikle seg. De trenger rollemodeller, og veiledning for å bli eksperter på folks grunnleggende behov og på sykdom. Vi ønsker at kommunene skal være attraktive og gode arbeidsplasser for sykepleiere og andre fagpersoner.

For det tredje; Privatisering av hjemmesykepleien vil bety en oppsplitting av helsetilbud som vil gi mindre fleksibilitet og dårligere ressursutnyttelse. Hjemmesykepleien er en viktig del av kommunens helsetilbud, og det kreves god samhandling og godt samarbeid med andre instanser, både i kommunen og med sykehus. Det er viktig at hjemmesykepleien er godt integrert med god styring og ledelse. Det er en stor oppgave å ha ansvar for tilbudet til pasienter med store helsebehov, og som har et sykdomsbilde som kan endre seg fort. Vi trenger en organisering av hjemmesykepleien som sikrer at pasientene får den hjelpen de trenger til riktig tid. Vi trenger gode og modige ledere med god faglig kunnskap som kan ta dette store ansvaret. Privatisering av hjemmesykepleien vil bety mindre effektiv bruk av ansatte.

Kommunen trenger engasjerte politikere som er interessert i helsetjenesten, og som ønsker å bygge opp en solid tjeneste som kan gi gode tilbud. Det trengs rekrutteringsplaner for sykepleiere, spesialsykepleiere og andre med helsefagutdanning. Kommunene må utvikle tjenesten videre, og satse på kunnskap, forskning og fagutvikling. Det fortjener innbyggerne.

Jeg vil advare mot privatisering av hjemmesykepleien. Vi trenger politikere som tar ansvar for å bygge opp et godt fagmiljø i kommunene. Vis at kommunen er en seriøs arbeidsplass for sykepleiere, spesialsykepleiere og andre med helsefagutdanning. Det er fagpersonene og gode ledere som sikrer at pasientene får et godt og verdig tilbud.

Linda Lavik

Norsk Sykepleierforbund Buskerud

 

Privat hjemmesykepleie Drammen