Ba om helthetlig plan

Av NSF, 26.10.2015

–  Et mindre kjønnsdelt arbeidsliv, heltidskultur og en helhetlig plan for å møte arbeidskraftutfordringene i helsesektoren. Det var budskapet fra NSF til Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Torsdag møtte Norsk Sykepleierforbund med nestleder Solveig Kopperstad Bratseth i spissen i Stortinget. Tema var statsbudsjettet og åpen høring med arbeids- og sosialkomiteen.

– Da vi møtte komiteen for ett år siden, pekte vi på arbeidskraftutfordringene i helsesektoren. Vi etterlyste en helhetlig og strategisk plan fra regjeringen for å møte disse. Etterlysningen står ved lag.

– Vi slutter oss også til regjeringens mål om et mindre kjønnsdelt arbeidsliv, heltidskultur, og at særlig kvinner styrker sin tilknytning til arbeidslivet. Med likestillingsmeldingens prinsipp om at hver enkelt sektor tar sitt ansvar for å fremme likestilling, burde det være duket for parademarsj og hornmusikk, sa Kopperstad Bratseth.

– Vi ber komiteen merke seg følgende beskrivelse hentet fra likestillingsmeldingen: Flere kvinner søker seg til tidligere mannsdominerte yrker som krever høyere utdanning. (…) Det lønner seg for kvinner å velge utradisjonelt, særlig når det gjelder lønn. (…)

– Det lønner seg ikke tilsvarende for menn å velge kvinnedominerte yrker – og derfor er det da heller ingen endringer å spore knyttet til menns utdannings- og yrkesvalg, sa NSFs nestleder, som påpekte at høyere lønn – kombinert med bedre bemanning, faste og hele stillinger, og satsing på kompetanse - vil gjøre sykepleieryrket attraktivt for både menn og kvinner.

Norsk Sykepleierforbund har etterlyst et bredt anlagt forskningsprogram om kvinners arbeidshelse og sykefravær.

– Bare gjennom bedre kunnskap om sammenhengene mellom samfunn, arbeidsliv og familie finner vi effektive tiltak for å få ned sykefraværet blant kvinner. Dette burde være et samarbeidsprosjekt som involverer flere stortingskomiteer, som familie- og kulturkomiteen og helsekomiteen, sa Solveig Kopperstad Bratseth.

– Jeg opplevde at komiteen viste positiv interesse til at vi tok opp likestillingsperspektivet i høringen, sa Solveig K. Bratseth etter høringen.

NSF oppsummerte med å be komiteen prioritere følgende:

1.            Tiltak for å rekruttere menn til kvinnedominerte yrker, herunder heve lønnsnivået for kvinnedominerte yrker i helse- og omsorgssektoren.

2.            Et bredt anlagt forskningsprogram om kjønnsforskjeller i sykefravær og kvinners arbeidshelse.

3.            Forskning for å innhente mer kunnskap om hvorfor arbeidstakere velger å jobbe deltid.

4.            Bidra til at Arbeidsdepartementet følger opp problemstillinger knyttet til nattarbeid, med sikte på lovendring slik at nattarbeidere omfattes av arbeidstidsforkortelsen.

5.            Øke fedrekvoten og skrinlegge forslaget om økt adgang til å overføre øremerket foreldrepermisjon til den andre forelderen.

Les mer om høringer her Åpen høring