Arbeidet for likelønn skal intensiveres

Av NSF, 11.11.2015

Norsk Sykepleierforbund ønsker kjønnsnøytrale yrkestitler for sykepleiere. Det er klart etter en frisk debatt under landsmøtet.

NSFs landsmøte utformer organisasjonens politikk for de neste fire årene. «Kampen om arbeidskraften»er en viktig hovedsak som behandles.  Likelønn og lønn for kompetanse, landsmøte sak 3a, er et viktig punkt under dette denne hovedsaken.

Det mangler sykepleiere og spesialsykepleiere i både spesialist- og kommunehelsetjenesten. I følge SSB kan det mangle 30 000 sykepleiere, jordmødre og helsesøstre om 20 år.

NSF har ambisjoner på både helsetjenestens og sykepleiernes vegne. Gode lønns- og arbeidsvilkår er avgjørende for at vi skal klare å tilby nok arbeidskraft i helsetjenesten. NSFs forbundsstyre har derfor bedt landsmøtet om å peke vei for NSFs videre arbeid med likelønn og lønn for kompetanse.

Sykepleieryrket blir anerkjent, men ikke tilstrekkelig verdsatt. Kunnskap og kompetanse i kvinnedominerte yrker verdsettes ikke på samme måte som i mannsdominerte yrker. Det gir oss som organisasjon en utfordring, men det peker også på hvordan vi kan bidra. Verdsetting handler om å ha et lønnsnivå som gjenspeiler kompetansen vi besitter og ansvaret vi har, og å ha arbeidsforhold som gjør det mulig å utøve profesjonen på en god måte gjennom et helt yrkesliv, het det i saksforberedelsene.

Et av punktene det ble størst debatt om under 3a var punktet om at NSF ønsker kjønnsnøytrale yrkestitler for sykepleiere. Landsmøtet vedtok at det ønsker man.

NSFs hovedmål er etter landsmøtets behandling:

Lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter sykepleierens kompetanse, utdanning, funksjon og ansvar, og som ivaretar likelønn for den enkelte og for yrkesgruppen. Et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø som bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser og muliggjør høy yrkesdeltakelse i alle livsfaser.

 • Tydeliggjøre sykepleierens kompetanse og bidrag til samfunnets verdiskapning

• Sette organisasjonen i stand til å frembringe og bruke lokal lønnsstatistikk

• Jobbe for at det utarbeides sentrale og lokale rekrutteringsplaner som gjør det attraktivt å utdanne seg til og jobbe som sykepleier

• Utvikle et faghefte til bruk både i klinisk- og politisk praksis for å tydeliggjøre terminologi om sykepleierkompetanse

• Arbeidet for likelønn skal intensiveres i kommende landsmøteperiode

• Det må kreves en utvidet ramme i tariffoppgjøret slik at vi kan oppnå likelønn.

 Her kan du lese vedtaket i sak 3a