Viktig seier for uføre

Av NSF, 19.11.2015

NSFs kamp for uføre som mistet betydelig pensjon har gitt resultater.

Etter endringene i offentlig uførepensjon fra 01.01.15 fikk NSF mange henvendelser fra uføre medlemmer som allerede var uføre fra en stilling med særaldersgrense før lovendringen i 2015. Mange gikk betydelig ned i pensjonsytelse når de ble 65 år og nådde særaldersgrensen. Flere hadde tap på opptil 50.000 pr år. Hver måned i 2015 kom det nye henvendelser fra fortvilte uføre medlemmer.

Forutsetningen fra Stortinget var at uføre skulle komme ut om lag likt sammenliknet med før reformen. Dette var langt fra tilfellet for denne gruppen, hvor et stort flertall fikk reduksjon i ytelse når de fylte 65 år.

NSF, Fagforbundet og Unio skrev i juni brev til Arbeids- og sosialdepartementet og ba om at reglene ble endret med tilbakevirkende kraft. Vi har jevnlig fulgt opp dette overfor departementet og i andre fora. Saken har også vært tatt opp med Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

En rapport NSF bidro til at ble innhentet av Pensjonskontoret i kommunal sektor bekreftet at mange ble hardt rammet, en stor andel var kvinner som tidligere hadde arbeidet i stilling med særaldersgrense.

Til nå har omlag 2000 uføre tidligere offentlig ansatte tapt på denne feilen. 14 000 nye vil lide tilsvarende tap i de kommende årene om ikke bestemmelsene endres.  Departementet har anslått at personene det gjelder i gjennomsnitt har et månedlig tap på om lag 3000 kroner.

Nå foreligger forslag til regler som reparerer skaden.  Det er foreslått tilbakebetaling som forhåpentligvis kan gjennomføres før jul.

Her er utkast til forskrift om nye samordningsregler:

NSF skal 19. november i høringsmøte med Arbeids- og sosialdepartementet.  Dersom forskriften vedtas raskt, har KLP opplyst at de håper å få gjennomført utbetalingene til de 1500 som til nå har fått redusert pensjon før jul.

NSF jobber også videre med å få rettet opp andre uheldige utslag av lovendringen som har medført redusert pensjon for våre medlemmer.