Tusen takk for tilliten - nå fortsetter arbeidet!

Av NSF, 19.11.2015

- Jeg er stolt og glad for at NSFs landsmøte ga meg ny tillit, sier Eli Gunhild By. Hun skal lede NSFs 106.000 medlemmer i fire nye år. Mange utfordringer venter.

- Noe av det viktigste for NSF vil være å sette premisser for fremtidens helsetjeneste. Sykepleiernes roller og funksjon må fremheves og befestes. I tillegg er gode lønns- og arbeidsvilkår helt avgjørende for at helsetjenesten skal få nok arbeidskraft fremover. For NSF betyr det at vi kjemper videre for likelønn, og lønn for kompetanse.

Norsk Sykepleierforbunds landsmøte ble avsluttet i forrige uke, og hele forbundsledelsen med leder, nestleder og 2. nestleder ble gjenvalgt. I forbundsstyret ble det derimot en del utskiftning, og dermed nye krefter som skal bidra de neste årene.

NSF som premissleverandør

Landsmøtet er NSFs øverste organ, og arrangeres hvert fjerde år. Landsmøtet diskuterer en rekke viktige forbundssaker, og definerer hva man skal jobbe med de neste årene.

- Vi behandlet mange viktige saker, men jeg ønsker å løfte frem et par som vil ha stor betydning for NSFs politikk i årene fremover, sier By.

- Saken «Ny tid – Nye roller» handler om sykepleieren som ekspert og kunnskapsarbeider. Det har lenge vært snakk om fremtidens helsevesen, nye roller og sykepleieprofesjonen i fremtiden. Men de store endringene skjer nå. Rollene er endret, grensedragningen mellom sykehus og kommuner er også endret. Dette stiller store krav til kompetanse, og til samarbeid på tvers av institusjoner og fag. Det er avgjørende at tjenestene sees i sammenheng. Saken handler om at NSF skal være premissleverandør for fremtidens helsetjeneste. Sykepleiernes roller og funksjon må fremheves og manifesteres. Da blir samfunnet i stand til å yte nødvendige og gode helsetjenester til befolkningen, også fremover. På denne måten er vi en av garantistene for den velferdsstaten Norge er og skal være. Godt for pasienten – godt for samfunnet.

Sikre nok arbeidskraft

Den andre saken het «Kampen om arbeidskraften». NSF har ambisjoner på både helsetjenestens og sykepleiernes vegne. Jeg vet ikke hvor mange ganger og hvor lenge vi har advart mot mangel på kompetent personell. I denne landsmøtesaken tar vi opp disse forholdene i et noe utvidet perspektiv. Gode lønns- og arbeidsvilkår er helt avgjørende for at vi skal klare å tilby nok arbeidskraft i helsetjenesten. Det innebærer også gode arbeidstidsordninger som ivaretar de ansattes helse og velferd.

I denne saken tok vi også opp utfordringer knyttet til tariffhopping og privatisering. Når arbeidsgivere bytter arbeidsgiverorganisasjon ut fra hva som gir dem minst forpliktelser overfor de ansatte, er det noe som både truer pasienttilbudet i det lange løp, og definitivt noe som utfordrer våre lønnspolitiske mål. Vi må være en relevant og forberedt organisasjon, som kan håndtere disse utfordringene.