Ny nasjonal helse og sykehusplan vil svekke landets fødetilbud ytterligere!

Jordmorforbundet NSF vil advare mot at fødetilbudet for landets familier bygges ned i et rasende tempo. Risikoen for å føde før du rekker fram til sykehuset har nå økt dramatisk i Norge, med mer enn 400 fødsler utenfor fødeinstitusjon årlig. Dette tilsvarer en nær dobling av antallet de siste år. Sentraliseringen skulle gjøre fødsler enda tryggere. Det finnes ingen bevis for at det har skjedd.

På 70-tallet fantes det 158 fødeinstitusjoner i Norge, mot bare 51 i dag. Nå står enda flere sykehus i fare for å miste akuttkirurgisk beredskap med regjeringens nasjonale sykehusplan. Dette vil selvsagt svekke landets fødetilbud ytterligere, og nedleggelsene truer disse sykehusene på sikt.

Vi ser allerede nå at langt flere fødende enn før ikke rekker fram til fødestedet i tide. Fødende under transport har ikke har tilgang til smertelindring under fødselen ved behov, eller fosterovervåkningen en fødeavdeling kan tilby. Risikoen for å føde før du rekker fram til sykehuset har på få år økt dramatisk i Norge, med mer enn 400 fødsler utenfor fødeinstitusjon årlig. Dette tilsvarer en nær dobling av antallet de siste år. Sentraliseringen skulle gjøre fødsler enda tryggere. Det finnes ingen bevis for at det har skjedd. Barn som blir født før mor rekker fram til sykehus har dobbelt så
stor risiko for å dø i forbindelse med fødselen, i følge forskningen til
overlege Bjørn Gunnarson. Sentraliseringen øker folks reiseavstand til helsehjelp ved akutte hendelser, der tid kan væreen viktig faktor. Jordmorforbundet NSF vil advare mot for lang reisevei mellom fødesteder. I vår praksis opplever vi en god del uforutsette alvorlige komplikasjoner i forbindelse med det som i utgangspunktet er komplikasjonsfrie svangerskap og lavrisikofødsler. Som jordmor i følge til
fødested erfarer vi også at det er nærmest fysisk umulig å tilby adekvat fødselsomsorg i en bil/ambulanse/ambulansefly der alle er fastspent. Krav om følge av jordmor ved over 90 minutter reisevei til fødested, etterleves også sjelden. Dette organiseres kun i 20 prosent av kommunene.

Norge har allerede i dag bemanningsutfordringer på de store fødeklinikkene i sentrale deler av landet grunnet sentraliseringen. Flere kvinner som er i fødsel blir avvist på døren, eller får ikke komme inn tidsnok der de vil føde på landets største sykehus. Ambulansepersonell er ikke kvalifiserte fødselshjelpere, og sier i en egen rapport at de ofte føler seg utrygge i møte med fødende kvinner. Norge er et land med store geografiske utfordringer, med tidvise stengte bruer til fastlandet og stengte fjelloverganger på vinteren. Luftambulanse er heller ikke pålitelig som akutthjelp, og i enkelte regioner utføres bare tretti prosent av oppdragene på grunn av vanskelige vind og værforhold. Dette må vi også ta hensyn til i planleggingen av framtidens helsetilbud til befolkningen vår. Forsker Hilde Engjom viser til at sentraliseringen gir større regionale forskjeller på fødetilbudet.

Jordmorforbundet NSF mener at lokalsykehusene med akuttberedskap og fullverdige fødetilbud må bevares for å sikre hele befolkningens rett til forsvarlig helsehjelp.